Проект ,,Подкрепа за успех“

ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров участва активно по Проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех” и през учебната 2019/2020 година.

Основните цели на проекта са насочени:

 1. Да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех;
 2. Да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти за оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на ключови компетентности;
 3. Да се използват възможностите на кариерното ориентиране за подкрепа на ученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, с оглед бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 4. Да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците в училище;
 5. Да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи.

За  реализиране на тези цели в ПГЕБ се включиха 10 учители и 121 ученици от VIII – XII клас. Създадени са 11 групи по извънкласни дейности – 6 за допълнителни обучения по предмети и 5 групи за занимания по интереси.

Групи за допълнително обучение по:

 1. Български език и литература с ръководител Людмила Любенова
 2. Английски език – II ДЗИ с ръководител Веселка Николова
 3. Математика с ръководител Иваничка Живкова
 4. Български език и литература – I ДЗИ  с ръководител Искра Врабевска
 5. Органична химия – ПП с ръководител инж. Милена Мартинова
 6. История и цивилизация с  ръководител д-р Крум Златков

Групи за занимания по интереси:

 1. ,,Дигитална академия” с ръководител Искрена Иванова
 2. ,,Занимателна химия – учи лесно и забавно” с ръководител Анна Бучкова
 3. ,,Математика – искам и мога” с ръководител Иваничка Живкова
 4. ,,Уча, творя и моделирам” с ръководител инж. Филис Ботева
 5. ,,В света на немския език” с ръководител Силвия Методиева