25.06.2020

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
СПЕЦИАЛНОСТ: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА  ИНФОРМАЦИЯ

ПРОФЕСИЯ: „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“
код на професията: 524030, специалност „Осигуряване на продуктова информация“,

код на специалността: 5240301 с разширено изучаване на немски езикдневна форма на обучение.

5240301 В4

ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
СПЕЦИАЛНОСТ:  „Технология на фармацевтични и парфюмерийнокозметични продукти”
ПРОФЕСИЯ: „Химик-технолог”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ::„Химични продукти и технологии”

IMG 20200625 0001

ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
СПЕЦИАЛНОСТ: „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”
ПРОФЕСИЯ:„Лаборант”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:„Химични продукти и технологии”

IMG 20200625 0002

ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
Утвърден със Заповед РД 09 — 4701/01.09.2017 г.
СПЕЦИАЛНОСТ: „Екология и опазване на околната среда“
ПРОФЕСИЯ: „Еколог”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:„Технологии за опазване на околната среда”

IMG 20200625 0003

ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
СПЕЦИАЛНОСТ: „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“
ПРОФЕСИЯ: „Химик-технолог“
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:„Химични продукти и технологии“

IMG 20200625 0004