pgeb logo

Заявление за отсъствия по уважителни причини до 15 учебни дни за учебната година

Указателен текст! Заявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 15 учебни дни след връщането на ученика в училище, до 5 дни наведнъж. Zaiavlenie Otsystvie Uchenik 15 Dni Pgeb 5

pgeb logo

Заявление до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни

Указателен текст! В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по Прочетете повече заЗаявление до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни[…]