Прием за учебната 2023/2024 година и график на дейностите

График на дейностите за организацията и приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката/

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – /ЕООС/

Професия „Еколог“, код на професията: 851010, специалност „Екология и опазване на околната среда“, код на специалността: 8510101 с разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение. STEM професия.

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование.

Срок на обучение – 5 години

ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Професия „Химик-технолог“, код на професията: 524010, специалност „Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти“, код на специалността: 5240110 с разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение. STEM професия.

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование.

Срок на обучение – 5 години

ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА

Професия „Лаборант“, код на професията: 524040, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“, код на специалността: 5240401 с разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение. STEM професия.

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование.

Срок на обучение – 5 години

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА  ИНФОРМАЦИЯ

Нова специалност!  Интензивно изучаване на козметика, Ботаника, наука за хранене, химия, биология и търговия. А в рамките на обучението си – практика B dm България.
Засилена подготовката по химия и биология. Професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“, код на професията: 524030, специалност „Осигуряване на продуктова информация“, код на специалността: 5240301 с разширено изучаване на немски език .

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование.

Срок на обучение – 5 години

График на дейностите по приемането на учениците:

Вид дейност Срок
Прием в VIII клас Прием в XI клас
Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от  01.09.2016 г. 03 – 21 май 2023 г. 03 – 21 май 2023 г.
Записване на учениците, насочени от комисията по чл.  95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016  г. до 04 юли 2023 г. до 17 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2023 г. 18 – 19 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2023 г. 20 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13 – 17 юли 2023 г. 21 – 24 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19 юли 2023 г. 25 юли 2023 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 20 – 24 юли 2023 г. 26 – 27 юли 2023 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2023 г. 28 юли 2023 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2023 г. 31 юли 2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 31 юли 2023 г. 01 август 2023 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01 август – 02 август 2023  г. 02 – 03 август 2023  г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 04 август 2023 г. 04 август 2023 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора,

до 11 септември 2023 г.

до 11септември 2023 г.
Утвърждаване на осъществения държавен планприем до 14 септември 2023 г. вкл.