ГРАФИК за поправителна сесия на 10.05.2021 г. и 11.05.2021 г.

Г Р А Ф И К

За провеждане на поправителна изпитна сесия на 10.05.2021 г. и 11.05.2021 г. за самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021г. на:

Йоана Светославова Димитрова /12кл./- ТХФП: математика, физическо възпитание и спорт

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Математика

 

 

10.05.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.Веселка Николова – АЕ

2. Денислав Тодоров- ГИ

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Вяра Йорданова

13.05.2021г. Хранилище на преподавателите по математика 14.05.2021г.

ЗДУД

Физическо възпитание и спорт 11.05.2021г.

– от 14:30

физкултурен салон

1.Наталия Николова – ФВС

2.Ивайло Константинов – ФВС

Председател: Наталия Николова

Член: Ивайло Константинов

14.05.2021г Хранилище на преподавателите по ФВС 17.05.2021г.

ЗДУД