Проект „ТВОЯТ ЧАС“ – фаза 1, 2016/2017 учебна година

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров участва активно по Проект ,,Твоят Час” за учебната 2016/2017 година.

Основните специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка.
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене.
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области.
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности.
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.

 

За  реализиране на тези цели в ПГЕБ се включиха 11 учители и 143 ученика от VIII до XII клас. Създадени са 13 групи по извънкласни дейности – 10 по обучителни затруднения и 3 групи по интереси.

ИД по обучителни затруднения:

 

 1. Занимателна химия – учи лесно и забавно – 2 групи с ръководител Анна Бучкова
 2. Биологията – наука на 21 век – ръководител Антония Илиева
 3. Биологията – наука на 21 век – ръководител Даниела Каменова
 4. Английски език – 2 групи – ръководител Веселка Николова
 5. Математика – искам и мога – ръководител Иваничка Живкова
 6. Надграждане и усъвършенстване знанията и уменията за нормите на българския книжовен език – ръководител Искра Врабевска
 7. Химията -интерсна, полезна и приложима – ръководител инж. Милена Мартинова
 8. Немски език – І-ви чужд език – ръководител Силвия Методиева

ИД по интереси:

 1. Дигитална академия – ръководител Искрена Иванова
 2. Комбинирана гимнастика – ръководител Емил Мачев
 3. Комбинирана гимнастика  – ръководител  Наталия Николова