ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПОЛУЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ШЕСТ ЛАПТОПА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ      

ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

ПОЛУЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ШЕСТ ЛАПТОПА

ПО  Проект BG05M2OP001-2.012-0001

 „Образование за утрешния ден“

Финансиран от Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“,

 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.