24.06.2021

Правилници, наредби, стратегии, планове, правила, мерки, дейности

 1. Етичен кодекс на училищната общност 2022 – 2023г. ЗПУО, чл. 175, ал.3 
 2. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, СОФИЯ 2021 – 2025 година – ЗПУО, чл. 263, ал 3
 3. Училищна стратегия за превенция на отпадането на ученици 2022 – 2023 година
 4. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ЗПУО, чл. 263, ал 3  
 5. Училищен учебен план
 6. Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата  на ПГЕБ (ПЛАН ЗА РАБОТА  НА ПГЕБ през учебната 2022 – 2023 година в условията на СOVID- 19)
 7. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И  ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИВ ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 2022/2023 г. 
 8. ГОДИШЕН ПЛАН НА ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА
 9. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  2022/2023 г.
 10. Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2022 – 2023 г.
 11. План за квалификационната дейност за 2022 – 2023 г.