24.06.2021

Нормативни документи

Правилници, наредби, стратегии, планове, правила, мерки, дейности  за учебната 2023 – 2024 година

 1. Етичен кодекс на училищната общност В ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА – ЗПУО, чл. 175, ал. 3
 2. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, СОФИЯ 2021 – 2025 година – ЗПУО, чл. 263, ал 3
 3. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА на ПГЕБ ”ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.
 4. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020 ГОДИНА
 5. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА – ЗПУО, чл. 263, ал 3
 6. Училищен учебен план за учебната 2023-24 година– ЗПУО, чл. 263, ал. 3  – 8а, 8б, 8в, 8г, 8д  клас; 9а, 9б, 9в, 9г клас; 10а, 10б, 10в, 10г клас; 11а, 11б, 11в, 11г клас; 12а, 12б, 12в, 12г клас;
 7. Форми на обучение – ЗПУО, чл.263, ал. 3
 8. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА
 9. План за квалификационната дейност на служителите В ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
 10. Мерки за повишаване качеството на образование В ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
 11. Програма за превенция на ранното напускане на училище 2023 – 2024 година
 12. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И  ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИВ ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 2023/2024 г.
 13. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  2023/2024 г.
 14. Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2023 – 2024 г.
 15. Дневно разписание на училището за 1 срок за учебната 2023-24 година  по касове – Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, чл. 10 –
 16. График за консултиране по учебни предмети за 1 срок на учебната 2023-24 година
 17. Правила за поведение на учениците в училищната мрежа и интернет
 18. ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ  – I учебен срок, учебна 2023 / 2024 година
 19. Мерки за намаляване на броя на отсъствията по неуважителни причини
 20. Бюджет 2023