Пета онлайн среща по проект „Green energy =Geen life“, програма Erasmus +

На 12.11.2021г. се проведе пета онлайн среща между участниците по проект „Green energy =Geen life“, съфинансиран от програма Erasmus+ на Европейския съюз с координатор за България – инж. Наталия Вълчева. От името на ПГЕБ „Проф.д-рАсен Златаров“, София в срещата участва Веселка Николова. Бяха обсъдени въпроси за срещата на партньорите в Турция.