Участие на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров  по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден”  през учебната 2020/2021 година.

Участие на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров  по проект BG05MP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден”  през учебната 2020/2021 година.

Специфичните цели на проекта са:

  1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; 4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
  4. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  5. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  6. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и

За  реализиране на тези цели в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София се проведе идентифициране на  интересите и постиженията на учениците в областта на дигиталните компетентности и оценяване степента на усвоените дигитални компетентности – базови и за напреднали чрез анкетна карта – Приложение № 3, за да могат ръководителите на клубове да извършат разпределението на учениците в групи по ниво на усвоени компетентности, а именно: основно, самостоятелно, свободно и специализирано. Участие през учебната 2020/2021 г.ще вземат 2 учители и 30 ученици от VIII и IX клас. Създадени са 2 клубa по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали (самостоятелно ниво), които ще започнат своите дейности по изготвена програма и график от ръководителите от 02.12.2020 г и  04.12.2020 г.

Клубове  по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали (самостоятелно ниво) :

  1. ,,Дигитална академия“ с ръководител Искрена Иванова – VIIIa клас – 15 ученици
  2. ,,Аз знам и мога“ с ръководител Иваничка Живкова – IXг клас – 15 ученици

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001,,Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.