ПРОФЕСИЯ „ЕКОЛОГ“

Професия „Еколог“, специалност „Екология и опазване на околната среда“

  • актуална и модерна специалност в България и Европейския съюз;
  • езиково обучение;
  • сертифицирани в Германия преподаватели;
  • иновативни методи на преподаване по най-новите технологии.

По тази професия се изучават методите за управление на околната среда. Обучението засяга замърсителите, методите и обурудването за пречистване на въздух, вода и почва, както и методите за анализ на замърсяването.
Завършилите тази специалност се реализират във всички браншове на промишлеността, изискващи контрол на опазването на околната среда.