Проект „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ – фаза 1, 2017/2018 учебна година

Проект BG05М2ОР001-2.006-001
„Ученически практики – Фаза 1” по  
Оперативна програма “Наука и образование
за 
интелигентен растеж” 2014 – 2020 год.

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участва активно по Проект „Ученически практики – Фаза 1”  през учебната 2017/2018 година.

Основните специфични цели на проекта са:

 1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на УТФ, вкл. учебни компании, чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
 2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученически практики и удостоверяване на резултати, чрез допълнителни практики в реална работна среда.
 3. Подкрепа за формиране на предприемачески знания и умения, на предприемаческа култура, както и възприемане на прдприемачеството като алтернатива за бъдеща реализация и професионална кариера на учениците.
 4. Общата подкрепа за формирането на начални професионални умения и компетентности за работа в екип и ефективна комуникация е насочена към прилагането на иновативни и практически форми на обучение, помагащи на учениците да формират бизнес умения, лидерство и стратегии за успех, да се ориентират в реализацията си след завършване на обучението си по избраната професия.
 5. Превръщане на началното и продължаващото ПОО в привлекателна възможност за учене.
 6. Осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на квалификация.
 7. Повече и по – добри възможности за практика в реална работна среда.
 8. Активно вклщчване на бизнеса при разработване на програми за практическо обучение по професии.
 9. Подобряване на връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
 10. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
 11. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО.

За  реализиране на тези цели в ПГЕБ се включиха 22 ученици от XI клас, след заявено желание на две фирми – партньори да участват по проект ,,Ученически практики – Фаза 1” .

Фирма ,,Меджик Аутдор” ЕООД с управител Румен Райколеску и наставник Виолета Мачева – Райкулеску даде възможност на 9 ученици от XI a клас, специалност ,,Екология и опазване на околната среда“ да проведат практическо обучение в реална работна среда с наблюдаващ учител инж. Цветелина Петрова Йочева.

Фирма ,,Лабприм“ ЕООД с управител и наставник Христо Гаджов даде възможност на 13 ученици от XI б клас, специалност ,,Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти“ да проведат практическо обучение в реална работна среда с наблюдаващ учител инж. Илка Асенова Шишоева.

Чрез изпълнение на дейностите по проекта  ще бъдат  постигнати следните резултати:

 1. Подобряване връзката между ПОО и бизнеса.
 2. Подобряване практическите умения на учениците, чрез работа в реална работна среда.
 3. Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършващите на пазара на труда.