Продължават дейностите по проект SI LAB по програма Еразъм+

Продължават дейностите по проект SI LAB по програма Еразъм+ . Проектът е иновативен и един от методите, които използваме при работа е „Мозъчна атака“.
С благодарност към инж. Цолова – координатор на проекта от страна на нашата гимназия и на всички ученици и колеги, които участват в реализацията на дейностите!
Мозъчната атака (известна като brainstorming) е техника и една от най- разпространените стратегии за генериране на нови, полезни идеи при вземане на решения и за повишаване на творческото мислене. Тази техника се може да бъде използвана като помощно средство за: дефиниране на задачата върху, която се работи; определяне на конкретни проблеми; намиране на примерни решения и изследване доколко те са надеждни.
Вече сте запознати с новосъздадената платформа за мозъчна атака по проект Si-lab.
ПГЕБ “ Проф. д-р Асен Златаров“ прилага и използва платформата по някои предмети като география, екология и опазване на околната среда, икономика и, химия. Тя e прилагана както на ученици в присъствена форма на обучение, така и в дистанционна форма на обучение.
Ако искате да бъдете креативни, да генерирате нови идеи и оригинално и творческо мислене, може да се регистрирате тук http://brainstorming.trebag.hu/en/index и да ни следвайте на:
@SilabErasmus
@ Si_lab20
Brainstorming is a technique and one of the most common strategies for generating new, useful ideas in decision making and for enhancing creative thinking. This technique can be used as an aid to: defining the task being worked on; identification of specific problems; finding sample solutions and exploring how reliable they are.
You are already familiar with the newly created platform for brainstorming under the Si-lab project.
PGEB „Prof. Dr. Asen Zlatarov“ applies and uses the platform in some subjects such as geography, ecology and environmental protection, economics and geography, chemistry. It is applied both to students in face-to-face and distance learning. on a training.
If you want to be creative, generate new ideas and original and creative thinking, you can register here http://brainstorming.trebag.hu/en/index and not follow @SiLabErasmus
@ Si_lab20