Провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за І срок на Александра Маринова – 8г клас

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

„ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ

  Г Р А Ф И К

 За провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за І срок на учебната 2019г./2020г. на Александра Даниелова Маринова – 8г клас.

 

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Химия и опазване на околната среда

 

19.02.2020г.

– от 14:30

– в  25  кабинет

1. Таня Тотева-ФА

2.  Силвия Методиева-НЕ

Председател: Снежана Костова

Член: инж.Емилия Николова

18.02.2020г Хранилище на преподавателите по ХООС 24.02.2020г.

ЗДУД

 

Физическо възпитание и спорт

 

21.02.2020г.

– от 13:30

– във физкултурния салон

 

практически

Председател: Емил Мачев

Член: Наталия Николова

20.02.2020г. Физкултурен салон 26.02.2020г.

ЗДУД

 

История и цивилизация 24.02.2020г.

– от 14:30

– в   25 кабинет

1.   Снежана Костова-Хоос

2.  инж.Милена Мартинова-ПП

Председател: Богдана Лозанова

Член: д-р Крум Златков

21.01. 2020г Хранилище на преподавателите по обществени науки 27.02.2010г.

ЗДУД

Предприемачество 28. 02. 2020г.

– от 14:30

– в   25 кабинет

1. Искра Врабевска-БЕЛ

2.инж. Е.Николова-ПП

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

24.01.2020г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 30.01.2010г.

ЗДУД

Биология и ЗО

 

04.03.2020г.

– от 14:30

– в   25 кабинет

1.Василка Цонкова-АЕ

2.Наталия Николова-ФС

Председател:  Антония Илиева

Член:   Снежана Костова

02.03.2020г Хранилище на преподавателите по  БЗО 09.03.2020г.

ЗДУД