ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НА ПГЕБ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА СOVID-19

Разработването на този План се налага от необходимостта за създаване на среда в училище, при която да се избягват струпвания на ученици по коридорите и в двора на училището. Търсят се възможности за намаляване на контактите на учителите и ограничаване по възможност на броя на класовете , с които общуват. Предлаганите мерки целят създаване на максимална превенция от заразяване с COVID-19 на учениците , учителите и служителите в гимназията, при създаване на всички условия за провеждане на пълноценен учебен процес, възпитание и социализация на нашите възпитаници.

Откриване на учебната година на 15.09.2020 г. при спазване разпоредбите на МОН. Присъствие само на 8-мите класове, без родители и придружители – 10.00 ч., останалите класове се посрещат от класните ръководители в класните стаи в 11.00 ч.

І. Организация на учебния процес.

 1. Начален час 8.00 ч. – диагностика на температурата на вход (при необходимост), учениците от 8 и 9 клас се разполагат по класни стаи на 2 – ри етаж (учебен корпус) и 3-ти етаж (лабораторен корпус), при редуване по стаите на голяма с по-малка паралелка (Приложение 1 – разпределение на учениците по класни стаи). Придвижването на учениците се ограничава само по етажа при използване на главния вход на сградата. Преимуществено се търси вариант за присъствено обучение на 8 клас, поради разширеното изучаване на чужд език и задължителната адаптация и социализация на новите ученици.
  2.Начален час 8.10 ч.- диагностика на температурата на вход (при необходимост), учениците от 10,11 и 12 клас се разполагат в класни стаи на 3 и 4 етажи – учебен и лабораторен корпус (Приложение 1 – разпределение на учениците по класни стаи). Редуват се по възможност голяма с малка паралелка. Учениците се придвижват само по етажите, като използват евакуационния изход към двора на гимназията с прилежащите стълби.
  3. Провеждане на задължителен 5-минутен инструктаж в началото на 1 и 4 час за мерките и превенцията на заразяването с COVID-19.
  При изготвяне на седмичното разписание се залагат блок часове, където е възможно за часовете по теория и задължително за часовете по учебна и производствена практика.
  4. Комбинация на часове по теория и практика по предмет в един ден (в един клас), така че да се ограничат контактите между учителите и учениците.
  5. Възможно е присъствено обучение в часовете по учебна и производствена практика, и обучение в електронна среда по теория, като за целта учителите са на работните си места и преподават дистанционно от училище (задължително условие поради факта, че повечето учители преподават на няколко випуска в различни етапи). Обучението по информатика и информационни технологии се провежда присъствено по теоретична подготовка, а практическите задачи се подготвят и изпращат на учителя дистанционно в електронна среда.
  Различния час за започване на учебните занятия, използването на различни входове, разминаването на междучасията по време и дясно посочно придвижване по коридорите и стълбите, спомага за ограничаване на броя на учениците при движението им в сградата, и намаляване на броя им в училищната лавка по време на междучасията.
  6. Щателна дезинфекция, проветряване и носене на предпазни маски и шлемове (задължително за учителите) и по предписания на МОН, МЗ и РЗИ за учениците (Приложение 2 – инструктажи за учители и ученици).
  7. Разясняване на обстоятелствата и предоставяне на избор за форма на обучение на родителите на ученици с хронични заболявания.
  8. При случай на заразяване или карантиниране на учител (действие съобразно утвърдените медицински протоколи), заместващите преподават присъствено, дистанционно – синхронно или асинхронно в зависимост от възможностите за заместване на часовете, като във всички случаи се залага на компетентностния подход и проекто-базираното обучение с цел покриване на ЕРУ, заложени в ДОС за професията.
  9. При случай на карантиниране на паралелка (действие съобразно утвърдените медицински протоколи) учителите преподават дистанционно в ел. среда.
  10. В случай на проява на симптоматика – температура, кашлица, задух и т.н., на учител или ученик, лицето се изолира в преддверието (самостоятелно помещение) на мед. кабинет и се действа съобразно утвърдените медицински протоколи.
  11. При преминаване към дистанционно обучение в ел. среда и при допустимост, изпитванията се правят по график на групи присъствено с цел недопускане влиянието на външни фактори, които да видоизменят реалната картина за успеваемостта на учениците.
  12. При преминаване към режим на обучение в електронна среда, продължителността на часовете се намалява на 40 мин., при спазване продължителността на междучасията (Приложение 3 – дневен режим, втори вариант).

ІІ. Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията
А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:
1. Спазване на общите здравни мерки.
2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е задължително:
– в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, лавка (освен при хранене)
– за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
– в класните стаи и другите учебни помещения (учебни лаборатории, ИТ кабинети, физкултурен салон)
– от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в гимназията модел на дистанциране (между паралелки /класове/ етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
– в градския транспорт.
Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването. Маските за учениците се осигуряват от тях, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски само в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите – маски или шлемове.
3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на учебните занятия) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни клекала, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 2 до 4 пъти на ден . Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училище се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун и дезинфектанти, хартия за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.
4. Засилена лична хигиена и условия за това:
• Осигуряване на течаща вода (топла по време на отоплителния сезон) и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.
• Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на ходовете на училището, а в коридорите – дизинфектант, а при възможност – и в класните стаи и лабораториите, като тяхната употреба следва да е контролирана.
• Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.
• Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
• Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
5. Създаване на вътрешно училищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията
• Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.
• Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.
• Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.
• Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.
6. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.
• Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.
• При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.
Б. Препоръчителни мерки
А. За осигуряване на дистанция между паралелките
1. Класни стаи и организация на учебния процес
• Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – ИКТ кабинет и физкултурен салон.
• Отделяне на паралелките от първи и втори етап на гимназиално образование на отделени етажи
• Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
• Осигуряване на физическо разстояние между бюрото на учителя и първия ред чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.
• Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.
2. Коридори и стълбища
• Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.
• Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.
3. Междучасия.
Тоалетни/санитарни помещения
• Различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията.
• Правила учениците да не се струпват (да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета).
• Свободен режим за ползване на тоалетните, подходящ при седмично разписание със слети часове.
4. Входове
• Разделяне на паралелките при ползване на различните входове
5. Училищна лавка
• Правила да не се допускат опашки от близко стоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат).
• Недопускане на споделяне на храни и напитки.
• Хранене в училищния двор.
6. Училищен двор
• Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището.
• Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
• Провеждане на повече занятия навън.
• Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване
7. Учителска стая
• Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая. Учителите пребивават в определените им хранилища, при спазване на всички мерки за дистанция и дезинфекция.
• По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
• Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
• Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по- голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
8. Физкултурен салон
• Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.
9. Библиотека
• Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.
10. Озониране и пречистване на въздуха
• всяко междучасие да се проветряват класните стаи и учителската стая.
Б. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището
• Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции.
• Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.
• Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.
В. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси
• Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.
Г. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:
• Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици).
• Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.
• Публикуване на училищния сайт и официалната страница, и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет. https://sacp.government.bg/…/def…/files/SafeNet_DAZD2020.pdf,
както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

В. Възпитателните мерки включват:
1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5 минути – през първи и четвърти учебен час, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.
2. Напомняне на учениците да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.
3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
4. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/лавка/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски
Предвидените задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса се спазват стриктно от педагогическите специалисти, помощния персонал, медицинското лице, наемателите в училищната лавка и учениците.

инж. Наталия Вълчева
Директор на ПГЕБ