От 13.04.2020 год. в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ дистанционно продължават дейностите за занимания по интереси по проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“


На основание указания на Управляващия орган на ОП НОИР с писмо № 9105-109/18.03.2020 год. в ситуацията на извънредно положение в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ от 13.04.2020 год.са подновени заниманията по проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“, дейност 5 – ,,Осъществяване на обща подкрепа, чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане“,  по  график посочен  в информационната система на проекта.

 

Наименование на групата Ръководител Начин на провеждане
,,В света на немския език“ Силвия Методиева Дистанционно
,,Дигитална академия“ Искрена Иванова Дистанционно
,,Занимателна химия – учи лесно и забавно“ инж. Емилия Николова Дистанционно
,,Математика – искам и мога“ Иваничка Живкова Дистанционно
,,Уча и се забавлявам, като творя и моделирам“ инж. Филис Ботева Дистанционно

 

На основание публикувано съобщение в информационната система на проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“ от 09.04.2020 год. в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ от 13.04.2020 год., дистанционно се провежда допълнително обучение на 8 ученици от 12 кл. в група по ,,Английски език – II ДЗИ“ с ръководител Веселка Николова. Графикът на провеждане е отразен в информационната система на проекта.