ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ“

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:
„УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ“
Одобрена със Заповед № РД-2799/17.07.2017г. и УИН 67130038

Обучител: Янко Янков

Общ хорариум – 16 часа за присъждане на 1 кредит

 

Период: 0405.04.2024 г. – 8 часа присъствено обучение, хотел „Vrnjačke Terme” 4*, Върнячка Баня, Сърбия

До 22.05.2024 г. – 8 часа дистанционно подпомогната работа и изпращане на теста

 

04. 04. 2024 г.
14:00 – 16:00 Представяне на програмата, основните цели и очакваните резултати.

 

Представяне и анализ на Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите.

Понятията „качество“ и качество в образованието.

Тотален мениджмънт на качеството.

Система за управление на качеството ISO 9001:2015.

Връзка между качеството и стандарта.

Педагогически интерпретации на разбирането за управление на качеството

05.04.2024 г.
9:00 – 10:30 Аспекти на качеството в образованието – връзката между качество и ефективност, качество на образователно-възпитателния процес, качество на съдържателната страна на обучението, качество на резултатите и тяхното оценяване, качество на преподаването, качество на ученето, качество на физическата среда в образователната институция.
10:30 – 11:00 Пауза
11:00 – 12:30 Области на самооценка, критерии и индикатори за измерване на качеството в образователните институции.

Вътрешният мониторинг като система за събиране, съхранение, обработка и разпространение на информацията за дейността на педагогическата система, осигуряваща непрекъснато следене на нейното състояние и прогнозиране на развитието.

Практическа работа по разработване на проект на модел за управление на качеството с отчитане на държавния образователен стандарт за управление на качеството в институциите и отчитане на връзките между стратегия, план и самооценяващ доклад в контекста на Наредба №16.

 

Указания за самоподготовката, свързана с решаването на теста.

Анкета за обратна връзка от проведеното обучение.