Новият полугодишен бюлетин по проект Si-lab, програма Еразъм плюс

Уважаеми читатели, предстаявме на вашето внимание, новият полугодишен бюлетин по проект Si-lab, програма Еразъм плюс.

Si Lab 2nd Newsletter BG

Проектът Si-Lab има за цел да подобри пригодността за заетост на учениците, развиващи едни
от най-ценните умения на пазара на труда, а именно иновации, креативно мислене и дигитални умения, чрез концепцията „i- Lab“ за училищна среда.