Национална програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Спечелен проект по 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА на МОН

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”
Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“
Наименование на проекта:  „КАЧЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ“

  • НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

За осигуряване на качествено професионално образование, като фактор за подготовка на конкурентоспособна и адаптивна работна сила, е необходимо обединяване на усилията на централната власт и на заинтересованите стопански организации. Подобряването на механизма на сътрудничество и споделянето на отговорности за модернизирането на професионалното образование между държавата и бизнеса в България ще осигурят условия за повишаване качеството на професионалната подготовка в съответствие с новите изисквания на националната и регионалната икономика.
2. ЦЕЛИ
2.1. Обща цел Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.
2.2. Конкретни (специфични) цели:
· Осигуряване на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране както на бюджетни средства, така и съфинансиране от страна на работодателите;
· Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за над 1000 ученици от системата на ПОО и улесняване на реализацията им на трудовия пазар;
· Създаване на по-добри условия за експериментална работа по природни науки;
· Създаване на условия за личностно развитие на учениците чрез занимания по интереси и творчески изяви.
Настоящата Национална програма на МОН е продължение на реализираните от 2007 г. национални програми по различни модули, насочени към обогатяване и оптимизиране на дейностите в системата на училищното образование. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към провеждане на практическо обучение в реална работна среда, както и към модернизиране на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки.
Благодарение на Националната програма и на нашите партньори   Фирма
„ИССЕ“ ООД ,   Фирма ЕТ „ Лилия-В”,  “Булпапер” ЕООД  и „Меджик Аутдор“ ЕООД  нашата гимназия ще  получи финансиране в размер на 77 735 лв.
Тази сума ще се използва за обзавеждане на учебен кабинет по професионално обучение и дооборудване на лабораториите за учебна практика с модерни и актуални учебни модули и апарати, спектрофотометър UV/vis.
Така предлаганото от нас образование образование максимално ще се доближи до реалните работни условия и ще задоволи  потребностите на нашите ученици от актуални и модерни образователни услуги по основни  учебни дисциплини – Опазване на околната среда, Екологичен контрол, Аналитична химия, Органична химия, Микробиология, Физикохимия, Технология на специалността, Технология на хомеопатичните и фитопродукти и др. по професия „Еколог”, специалност „Екология и опазване на околната среда“ и професия „Химик-технолог”, специалност „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“ и „Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти“.  Учебните модули за анализ на води и утайки, въздух и почви, суровини и продукти от фармацията и козметичната индустрия,   както и отпадъци от различни химикотехнологични производства са комбинирани и многофункционални и могат да се използват за различни учебни цели. Допълнително предимство е, че учебните модули са комплектовани с методики и набор от практически упражнения. Ротационният вакуумизпарител и спектрофотометъра  многофункционални и прецизни апарати от последно поколение. Използването им в  аналитичната и синтезната практика е основополагащо за прилагането на съвремените методи и техники, а наличието им във всяка лаборатория за учебна практика е предпоставка за модерно и отговарящо на високите изисквания на бизнеса професионално образование.