Заявление за отсъствия по уважителни причини до 3 учебни дни за учебната година

Указателен текст!
Заявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

Zaiavlenie Otsystvie Uchenik 3 Dni Pgeb