Заявление за отсъствия по уважителни причини до 15 учебни дни за учебната година

Указателен текст!
Заявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 15 учебни дни след връщането на ученика в училище, до 5 дни наведнъж.

Zaiavlenie Otsystvie Uchenik 15 Dni Pgeb 5