График на дейностите – прием 2023/2024

През учебната 2023/2024 година ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ предлага обучение на ученици след VII клас по следните професии и специалности:

1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА  ИНФОРМАЦИЯ

Интензивно изучаване на козметика и парфюмерия, ботаника, наука за хранене, органи  и системи, химия, биология и бизнескомуникации. А в рамките на обучението си – практика в dm България. Професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“, код на професията: 524030, специалност „Осигуряване на продуктова информация“, код на специалността: 5240301 с разширено изучаване на немски език .

2. ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Професия „Еколог“, код на професията: 851010, специалност „Екология и опазване на околната среда“, код на специалността: 8510101 с разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение. STEM професия.

3. ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Професия „Химик-технолог“, код на професията: 524010, специалност „Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти“, код на специалността: 5240110 с разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение. STEM професия.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА

Професия „Лаборант“, код на професията: 524040, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“, код на специалността: 5240401 с разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение. STEM професия.

Балообразуване за всички специалности: 

Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование.

Оценките по предметите са превърнати по скала в точки в съответствие с Наредба №11/01.09.2016 година обнародвана в ДВ бр.74/20.09.2016 в сила от 20.09.2016 година за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Класираните ученици се записват в VIII клас в ПГЕБ ,, Проф. д-р Асен Златаров“, като подават следните документи:
1. заявление до директора (на място)
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, могат да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016 г. 05-07.07.2023 година включително от 08:00 до 18:00 часа
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12.07.2023 година
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13- 17.07.2023 година
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 19.07.2023 година
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 20- 24.07.2023 година
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2023 година
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27.07.2023 година
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 31.07.2023 година
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01- 02.08.2023 година
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 04.08.2023 година
11. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране 07- 08.08.2023 година
12. Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 10.08.2023 година

 

Държавен план-прием в VIII клас- РУО – София – град