ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити– дневна форма на обучение

ГРАФИК

за провеждане на приравнителни изпити– дневна форма на обучение

за учебната 2018/2019 год.  на Силвия Емилова Виденова за 8кл.- ТХФП

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Музика

 

 

05.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Иваничка Живкова-М

2.инж.Илка Вардарова-ПО

Председател: Ал. Рошкев

Член: Теодора Черчеланова

 

04.09.2019г

 

 

Хранилище на преподавателите по изкуства 10.09.2019г.

ЗДУД

Изобразително изкуство

 

09.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Искрена Иванова – ИТ

2. Крум Златков-ИЦ

Председател:  Ал. Рошкев

Член:  Анна Стойчева

05.09.2019г Хранилище на преподавателите по изкуства 11.09.2019г.

ЗДУД

 

Физическо възпитание и спорт

 

10.09.2019г.

– от 09:30

– във физкултурния салон

 

практически

 

Председател: Емил Мачев

Член: Наталия Николова

09.09.2019г

 

физкултурния салон 12.09.2019г.

ЗДУД