График за провеждане на приравнителни изпити, дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 год.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ

График за провеждане на приравнителни изпити на А К П ТФПКП,  дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 год.

  • 8 клас –   предприемачество;
  • 9 клас –  немски език/ втори чужд, здравословни и безопасни условия на труд, неорганична химия, органична химия, техническо чертане, физикохимия, неорганична химия – практика, органична химия – практика, РПП- неорганична химия, РПП- физикохимия;
  • 10 клас – немски език/ втори чужд, икономика, органична химия, органична химия-практика, РПП – органична химия-практика, РПП-органична химия, производствено практика.
Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Предприемачество

 

03.09.2021г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

  1. Георги Ванчев-АЕ

2.Василка Цонкова-АЕ

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

02.09.2021г Хранилище на преподавателите по обществени науки 08.09.2021г.

ЗДУД

 

Здравословни и безопасни условия на труд 07.09.2021г.

– от 09:30

– в   25 кабинет

1. Петър Петрунов-ГИ

2. Антония Илиева-БЗО

Председател: инж. Емилия Николова

Председател: инж.Силвия Цолова

03.09.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 09.09.2021г.
Органична химия

/9кл./

08.09.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Таня Тотева-ФА

2. Богдана Лозанова-ИЦ

 

Председател: Петя Атанасова

Член:   инж. Илка Вардарова

07.09.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 10.09.2021г.

ЗДУД

 

 

Неорганична химия

 

09.09.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Елена Стоянова-ХООС

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Силвия Цолова

08.09.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.09.2021г.

ЗДУД

Техническо чертане

 

10.09.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Денислав Тодоров-ГИ

2.  Василка Цонкова-АЕ

Председател:   инж.Ем.Николова

Член:   инж. Силвия Цолова

09.09.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.09.2021г.

ЗДУД

 

Физикохимия

 

13.09.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Денислав Тодоров-ГИ

2.  Искра Врабевска-БЕЛ

Председател:  инж.Емилия Николова

Член:  инж.Силвия Цолова

 

10.09.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 14.09.2021г.

ЗДУД

Неорганична химия – практика

 

24.09.2021г.

– от 14:30

– в   лаборатория № 4

практически Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж.Силвия Цолова

23.09.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 29.09.2021г.

ЗДУД

Органична химия-практика

 

14.10.2021г.

– от 14:30

в лаборатория № 5

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  инж. Милена Мартинова

13.10.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 19.10.2021г.

ЗДУД

 

РПП Неорганична химия

 

05.11.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

 1. Вяра Йорданова-М

2.Христиана Цветанова-БЕЛ

Председател: Петя Атанасова

Член: инж. Силвия Цолова

04.11.2021г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 10.11.2021г.

ЗДУД

 

РПП-Физикохимия

 

25.11.2021г.

– от 14:40

– в  25 кабинет

1. Вяра Йорданова-М

2. Антония Илиева-БЗО

Председател:  инж.Емилия Николова

Член:  инж. Силвия Цолова

 

24.11.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 29.11.2021г.

ЗДУД

Немски език-9кл. 03.12.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Денислав Тодоров-ГИ

2.  Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Силвия Методиева

Член: Веселка Николова

02.12.2021г. Хранилище на преподавателите по немски език 08.12.2021г.

ЗДУД

 

Немски език-10кл. 20.12.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1. Крум Златков-ИЦ

2.  Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Силвия Методиева

Член: Веселка Николова

17.12.2021г. Хранилище на преподавателите по немски език 22.12.2021г.

ЗДУД

 

Икономика

 

13.01.2022г.

– от 14:30

– в  25  кабинет

  1. Силвия Методиева-НЕ

2.Десиславя Бачева-АЕ

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

12.01.2022г Хранилище на преподавателите по обществени науки 18.01.2022г.

ЗДУД

 

Органична химия-

/10кл./

27.01.2022г.

– от 14:30

–  в  25 кабинет

1. Анита Каримова-АЕ

2.Ивайло Константинов-ФВС

Председател: Петя Атанасова

Член: инж. Илка Вардарова

26.01.2022г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 31.01.2022г.

ЗДУД

 

Органична химия-практика

 

10.02.2022г.

– от 14:30

–  в  лаборатория № 5

практически Председател: Петя Атанасова

Член:   инж.Милена Мартинова

09.02.2022г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 15.02.2022г.

ЗДУД

РПП органична химия 24.02.2022г.

– от 14:30

–  в  25 кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2.Таня Тотева-ФА

Председател: Петя Атанасова

Член: инж.Милена Мартинова

23.02.2022г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 28.02.2022г.

ЗДУД

 

РПП органична химия – практика 10.03.2022г.

– от 14:30

–  в  25 кабинет

1. Искрена Иванова-ИТ

2.Антония Илиева-БЗО

Председател: Петя Атанасова

Член: инж.Милена Мартинова

09.03.2022г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 15.03.2022г.

ЗДУД

 

Производствена практика

 

28.03.2021г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

1.  Анита Каримова-АЕ

2. Ивайло Константинов-ФВС

Председател:инж. Илка Вардарова

Член:   инж.Милена Мартинова

25.03.2022 Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 31.03.2022г.

ЗДУД