ГРАФИК за провеждане на поправителна изпитна сесия-приравнителни изпити /от 02. ІХ. 2020г. до 14. ІХ. 2020г./ дневна форма на обучение за учебната 2019/2020г.

Грфик за провеждане на поправителна изпитна сесия-приравнителни изпити /от 02. ІХ. 2020г. до 14. ІХ. 2020г./ дневна форма на обучение за учебната 2019/2020г. на:

София Емилова Виденова за 9 кл.: органична химия – ТХФП,

Ирина Иванова Петрова за 8 кл.: биология и ЗО, химия и ООС; за 9 кл.: органична химия, физикохимия – ТХФП,

Константин Пламенов Костов за 8 кл.: биология и ЗО, физика и астрономия, химия и ООС – ТХФП,

Веселина Тонева Димитрова за 9 кл. : органична химия, органична химия-практика – ЕООС.

 

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Физикохимия

 

04.09.2020г.

– от 09:30

– в 25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2. Наталия Николова-ФС

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж.Силвия Цолова

 

03.09.2020г. Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 09.09.2020г.

ЗДУД

 

Физика и астрономия 04.09.2020г.

– от 09:30

– в 25 кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2. Наталия Николова-ФС

Председател: Таня Тотева

Член: Атанас Гацев

03.09.2020г Хранилище на преподавателите по природни науки 09.09.2020г.

ЗДУД

 

Химия и опазване на околната среда

 

08.09.2020г.

– от 09:30

– в 25 кабинет

1. Емил Мачев ФВ

2.Петър Петрунов – ГИ

Председател: Снежана Костова

Член: инж.Емилия Николова

04.09.2020г Хранилище на преподавателите по ХООС 11.09.2020г.

ЗДУД

 

Органична химия

 

09.09.2020г.

– от 09:30

– в 25 кабинет

1. Людмила Любенова-БЕЛ

2. инж.Силвия Цолова – ПО

Председател: инж. Илка Вардарова

Член: инж.М.Мартинова

08.09.2020г Хранилище на преподавателите по   професионална подготовка 14.09.2020г.

ЗДУД

 

 

 

Органична химия-практика

 

09.09.2020г.

– от 13:00

– в лаборатория № 5

практически Председател: инж.Ем.Николова

Член: инж.М.Мартинова

08.09.2020г Хранилище на преподавателите по   професионална подготовка 14.09.2020г.

ЗДУД

 

Биология и ЗО

 

10.09.2020г.

– от 09:30

– в 25 кабинет

1. инж.Ем.Николова-ПО

2. инж.И.Вардарова – ПО

Председател: Снежана Костова

Член: Антония Илиева

09.09.2020г Хранилище на преподавателите по   БЗО 14.09.2020г.

ЗДУД