ГРАФИК за провеждане на изпити за промяна на срочна / годишна оценка

Г Р А Ф И К

за провеждане на  изпити за промяна  на срочна/годишна оценка, дневна форма на обучение, ( поправителна септемврийска сесия )

от 03. 09. 2019г.  до 13. 09. 2019г. на учениците:

Милена Ясенова Милкова  /8- б кл./ – ТФПКП: български език и литература –математика, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, предприемачество;

Теодора Тодорова Петрова /10 -в кл./-ТФПКП: физика и астрономия, органична химия, електротехника и електроника;

Деница Пламенова Петрова /11 -а кл./- ТХФП: аналитична химия;

Кирил Кирилов Христов /11 -б кл./- ТФПКП: аналитична химия.

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Български език и литература

 

05.09.2019г.

– от 9:30

– в  25 кабинет

1.Иваничка Живкова-М

2. инж. Илка Вардарова-ПО

Председател: Искра Врабевска

Член: Лора Арнаудова

06.09.2019г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 11.09.2019г.

ЗДУД

Математика

 

 

09.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Искрена Иванова – ИТ

2. Крум Златков-ИЦ

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Атанас Гацев

05.09.2019г Хранилище на преподавателите по математика 12.09.2019г.

ЗДУД

Органична химия 09.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Искрена Иванова – ИТ

2. Крум Златков-ИЦ

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Анна Бучкова

05.09.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 12.09.2019г.

ЗДУД

 

 

 

Аналитична химия и инструментални методи 09.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Искрена Иванова – ИТ

2. Крум Златков-ИЦ

Председател:  инж. Филис Ботева –ПО

Член: инж.Милена Мартинова – ПО

05.09.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 12.09.2019г.

ЗДУД

История и цивилизация

 

10.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Таня Тотева-ФА

2. инж.Милена Мартинова-ПО

Председател: Богдана Лозанова

Член: Крум Златков

09.09.2019г. Хранилище на преподавателите по история 12.09.2019г.

ЗДУД

География и икономика 11.09.2019г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Искра Врабевка – БЕЛ

2. Силвия Методиева – НЕ

Председател: Ангелина Георгиева

Член: Лена Константинова

10.09.2019г. Хранилище на преподавателите по география 13.09.2019г.

ЗДУД

Електротехника и електроника 11.09.2019г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

 1. Искра Врабевка – БЕЛ

2. Силвия Методиева – НЕ

Председател:  Таня Тотева

Член :инж.  Емилия Николова

10.09.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.09.2019г.

ЗДУД

 

Физика и астрономия

 

12.09.2019г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Василка Цонкова-АЕ

2. Веселка Николова- АЕ

Председател: Таня Тотева

Член: Атанас Гацев

11.09.2019г. Хранилище на преподавателите по природни науки 13.09.2019г.

ЗДУД

 

Предприемачество

 

13.09.2019г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Анна Бучкова-ХООС

2.  Наталия Николова-ФВ

Председател: Ангелина Георгиева

Член:инж.  Филис Ботева

12.09.2019г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 13.09.2019г.

ЗДУД