ГРАФИК за провеждане нa поправителни изпити и изпити за определяне на срочна оценка на ученици от 12 клас дневна форма на обучение

ГРАФИК за провеждане нa поправителни изпити и изпити за определяне на срочна оценка на ученици от 12 клас дневна форма на обучение:

  1. Със слаба оценка по учебен предмет за IІ. учебен срок на учебната 2022/2023г

 

ЕЗД 12в Технология на хомепатичните и фитопродукти- (СПП) 15.5.2023 14:30
МИТ

ЕЗД

12в Производствена практика – (СПП) 17.5.2023 9:00

 

  1. Без формирана срочна и годишна оценка по съответен учебен предмет, съгласно чл.22, ал.5 от Наредба № 11
МВБ 12б Български език и литература ООП 15.5.2023 14:30
МВВ 12б Български език и литература ООП 15.5.2023 14:30
ГБЗ 12в Български език и литература ООП 15.5.2023 14:30
ННД 12в Български език и литература ООП 15.5.2023 14:30
ГБЗ 12в Немски език ООП 16.5.2023 14:30
ННД 12в Немски език ООП 16.5.2023 14:30
ВГГ 12в Чужд език по професията – англий (ОбПП) 16.5.2023 9:00
ГБЗ 12в Чужд език по професията – англий (ОбПП) 16.5.2023 9:00
ЕЗД 12в Чужд език по професията – англий (ОбПП) 16.5.2023 9:00
ННД 12в Чужд език по професията – англий (ОбПП) 16.5.2023 9:00
ННД 12в Производствена практика (СПП) 17.5.2023 9:00

 

Изпит по учебен предмет Дата на провеждане начален час място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/ предоставяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Технология на хомепатичните и фитопродукти  (СПП)

   

15.5.2023 14:30 25 кабинет Ивайло Иванов Константинов Филис Емилова Ботева 12.5.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 16.5.2023
Петър Дацков Петрунов Милена Иванова Мартинова
Български език и литература (ООП)

 

15.5.2023 14:30 25 кабинет Ивайло Иванов Константинов Искра Петкова Врабевска 12.5.2023 Хранилище на преподавателите по  БЕЛ 16.5.2023
Петър Дацков Петрунов Кристина Росенова Александрова
Чужд език по професията – Английски език (ОбПП)

 

16.5.2023 9:00 37 кабинет Емилия Григорова Николова Анита Христова Каримова 12.5.2023 Хранилище на преподавателите по  Чужди езици 17.5.2023
Силвия Ангелова Цолова Стефани Емилова Иванова
Немски език (ООП)

 

16.5.2023 14:30 25 кабинет Анелия Валентинова Петрина Силвия Господинова Методиева 12.5.2023 Хранилище на преподавателите по  Чужди езици 17.5.2023
Анета Стоянова Филатинова Веселка Димитрова Николова
Производствена практика (СПП) 17.5.2023 9:00 9 лаборатория Илка Асенова Шишоева 15.5.2023 Хранилище на преподавателите по професионално образование 17.5.2023
Филис Емилова Ботева