ГРАФИК за записване на приетите ученици за учебната 2020 – 2021

ГРАФИК

За записване на приетите ученици на  І – ви етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране –  от 14. 07. 2020г. – 16. 07. 2020 год.

                                     14.07.2020 год.

I смяна – от 8.00 до 13.00 ч.                 II смяна – от 13.00 до 18.00 ч.

инж. Цветелина Петрова Йочева             Искрена Тодорова Иванова

инж. Илка Асенова Вардарова                Антония Георгиева Илиева

                                     15.07.2020 год.

 

I смяна – от 8.00 до 13.00 ч.                 II смяна – от 13.00 до 18.00 ч.

Василка Иванова Цонкова            Силвия Господинова Методиева

Лора Петрова Арнаудова                  Денислав Валентинов Тодоров

                                      16.07.2019 год.

I смяна – от 8.00 до 13.00 ч.                 II смяна – от 13.00 до 18.00 ч.

Иваничка Панайотова Живкова               Таня Недялкова Тотева

Лора Петрова Арнаудова                            Д-р Крум Красимиров Златков

 

Записване на приетите ученици на IIри  етап на класиране на 21. 07. 2020г. – 22. 07. 2020  год.

 

                           21.07.2020 год.

I смяна – от 8.00 до 13.00 ч.                 II смяна – от 13.00 до 18.00 ч.

инж. Силвия Ангелова Цолова               Людмила Петрова Любенова

Искра Петкова Врабевска                         инж. Филис Емилова Ботева

 

22.07.2020 год.

I смяна – от 8.00 до 13.00 ч.                  II смяна – от 13.00 до 18.00 ч.

Богдана Николаева Лозанова                     Денислав Валентинов Тодоров

Снежана  Спасова Костова                         Веселка Димитрова Николова

 

Подаване на документи за участие в III-ти етап на класиране – 24-27.07.2020  год.

Записване на приетите ученици на ІІІ-ти етап на класиране – 30.07.2020 год

30.07.2020 год.

 

I смяна – от 8.00 до 13.00 ч.                 II смяна – от 13.00 до 18.00 ч.

инж. Емилия Григорова Николова        Наталия Николовна Николова

 

Попълването на незаетите места  след ІІІ-ти етап на класиране и записване – определя се от директора в срок  до 10.09.2020 год. вкл.

Задължения на училищната комисия по записване на учениците,  време и място за изпълнение на задълженията им:

  1. Получава разпечатка с приетите ученици на всяка специалност от професия в училището, както и за насочените от началника но РУО ученици, приети по чл.60, ал.1, от Наредба №10 от 2016г.
  2. Извършва записването на приетите ученици, като приема документите за записване, проверява наличието и редовността им и завежда в определена за целта тетрадка / прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището/ подадените документи по пореден входящ номер.
  3. Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици.
  4. Приема заявленията на учениците за участие във второ класиране и ги завежда във входящия дневник по поредния за дневника входящ номер.
  5. Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и записаните по условия на чл.60, ал.2 от Наредба №10 от 2016г., и на броя на незаетите места след всеки етап на записване.
  • Записване на приетите ученици на І. етап на класиране или подаване на заявление за участие във ІІ. етап на класиране: от 14 VІІ. до 16. VІІ. 2020г. вкл. от 8:00ч. – 18:00ч. в актовата зала на гимназията.
  • Записване на приетите ученици на ІІ. етап на класиране: от 21. VІІ. до 22. VІІ. 2020г. вкл. от 8:00ч. – 18:00ч. в актовата зала на гимназията.
  • Записване на приетите ученици на ІІІ. етап на класиране: VІІ. 2020г.  от 8:00ч. – 18:00ч. в актовата зала на гимназията.
  • Попълване на незаетите места след ІІІ. етап на класиране и записване до 10. ІХ. 2020г. вкл. от 9:00ч. – 15:00ч. в канцеларията на гимназията.