Важна информация за действия, които трябва да предприемете при установен случай на инфекция с COVID – 19

Уважаеми родители, предоставяме на вашето внимание важна информация за действия, които трябва да предприемете при установен случай на инфекция с COVID – 19.

1. Родителите информират директора на училището.
2. Директорът на училището незабавно информира Столична РЗИ.
3. СРЗИ изисква списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика с данни по приложението.
4. СРЗИ идентифицира контактните лица и разпорежда с предписание мерките, които да се предприемат в училището.
5. Под домашна карантина се поставят лицата, били в контакт със заразения ученик:
– 2 дни преди и 14 дни след появата на оплаквания или
– 2 дни преди и 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.
6. Контактни са следните лица:
– ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;
– класният ръководител в начален етап на основно образование;
– учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
– други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
7. Контактните лица се инструктират за провеждане на наблюдение от ОПЛ по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19.
8. След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.