24.12.2017

Профил на купувача

ПГЕБ „Проф.д-р Асен Златаров” , адрес : София, ул. Средорек” №3 открива търг

с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 2 кв.м. за монтиране на 2 автомата за храни и напитки , находящо се  във фоайето на ет.1 в сградата на училището.

ОБЯВА

Тръжни документи

Протокол от проведен търг

Заповед за определяне на наемател


ПГЕБ „Проф.д-р Асен Златаров”, адрес: София, ул. Средорек” №3 открива търг

с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 2 кв.м. за монтиране на 2 автомата за храни и напитки , находящо се  във фоайето на ет.1 в сградата на училището.

ОБЯВА

Тръжни документи

Протокол от проведен търг 

Заповед за определяне на наемател

 


Документи – проведен  търг

Заповед за обявяване на класиран кандидат

Протокол от търга


ПГЕБ „Проф.д-р Асен Златаров”, адрес: София, ул. Средорек” №3 открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 25 кв.м. за училищен бюфет, находящо се в сградата на училището, ет. 1.

Обява

Тръжни книжа


Документи за търг
О Б Я В А
Тръжни книжа


Документи за търг 
О Б Я В А
Тръжни книжа


Обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, представляващ земя с площ от 850 кв.м.,

Протокол за провеждане на търг

Заповед за обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост


Протокол за провеждане на търг

ПГЕБ „Проф.д-р Асен Златаров”, адрес: София, ул. Средорек” №3 открива търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на 7 бр. работилници.

Обява
Тръжни книжа

 


ПГЕБ „Проф.д-р Асен Златаров”, адрес: София, ул. Средорек” №3 открива търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на имот-публична държавна собственост, представляващ бивша Професионална гимназия по химични и микробиологични технологии.

Обява
Тръжни книжа


Документи за търг   „Ремонт на покрив, класни стаи, кабинети и лаборатории в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“

Обява по чл.20, ал.3 от ЗОП
Техническо-задание
Методика
Образец № 1_Заявление за участие
Образец № 2_Техническо предложение
Образец № 3_Декларация по чл. 39, ал. 3 ППЗОП Образец № 4_Декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП
Образец № 5_Декларация по чл. 3, т. 8 ЗИФО
Образец № 6_Декларация по чл. 69 ЗПКОНПИ
Образец № 7_ Декларация по чл.102 от ЗОП
Образец № 8_Ценово предложение
Образци ЗМИП

проект на договор за СМР чл.20 ал.3 т.1


Заповед относно обявяване на резултатите от проведен търг 

Документи за търг

Обява

Тръжни книжа


Проведен търг за отдаване под наем на обособена част от имот

Проведен търг за отдаване под наем на обособена част от имот – публична държавна собственост, представляващ площ от 25 кв.м. за училищен бюфет в ПГЕБ „Проф.д-р Асен Златаров“.

Протокол, отдаване под наем – работилница

Протокол, отдаване под наем – барче

Обявяване на резултатите от проведен търг

Обявяване на резултатите – спечелил кандидат


ПГЕБ „Проф.д-р Асен Златаров” , адрес : София, ул. Средорек” №3 открива търг

с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения:

1   Обява 1

Тръжна документация по обява 1

2     Обява 2

Тръжна документация по обява 2 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ:

Обява

Договор

Условия

СЪОБЩЕНИЕ

В РЕЗУЛТАТА НА ПРОВЕДЕНАТА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА С ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАТЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛАТАЦИЯ НА УЧЕБНИ МОДУЛИ” ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” МОДУЛ „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” И НА ОСНОВАНИЕ ПРОТОКОЛ ОТ 12.09.2016Г. НА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 503 / 29.07.2016Г. ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ- НА ПЪРВО МЯСТО Е КЛАСИРАНА ФИРМА „ ИНТЕР МАШИНЕКС” ООД ГР.СОФИЯ.

Заповед комисия

Техническа оферта обр.8

Проект на договор за ВОП обр.9

Ценова оферта обр.7

Вътрешни правила

Представяне на участник пр.1

Образец обява1

Образец КССМ

Декларация обр. 6

Декларация обр. 4

Декларация обр. 3

Декларация обр. 2

Списък техн. лица обр. 10

Документи за участие

Техническа спецификация обр. 8.1

Спечелен проект по

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА на МОН

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”
Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“
Наименование на проекта: „КАЧЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ“

  1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА
    За осигуряване на качествено професионално образование, като фактор за подготовка на конкурентоспособна и адаптивна работна сила, е необходимо обединяване на усилията на централната власт и на заинтересованите стопански организации. Подобряването на механизма на сътрудничество и споделянето на отговорности за модернизирането на професионалното образование между държавата и бизнеса в България ще осигурят условия за повишаване качеството на професионалната подготовка в съответствие с новите изисквания на националната и регионалната икономика.
  2. ЦЕЛИ

2.1. Обща цел Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.

2.2. Конкретни (специфични) цели:
· Осигуряване на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране както на бюджетни средства, така и съфинансиране от страна на работодателите;
· Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за над 1000 ученици от системата на ПОО и улесняване на реализацията им на трудовия пазар;
· Създаване на по-добри условия за експериментална работа по природни науки;
· Създаване на условия за личностно развитие на учениците чрез занимания по интереси и творчески изяви.

Настоящата Национална програма на МОН е продължение на реализираните от 2007 г. национални програми по различни модули, насочени към обогатяване и оптимизиране на дейностите в системата на училищното образование. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с развиващите се съвременни нови технологии, към провеждане на практическо обучение в реална работна среда, както и към модернизиране на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки.
Благодарение на Националната програма и на нашите партньори Фирма
„ИССЕ“ ООД , Фирма ЕТ „ Лилия-В”, “Булпапер” ЕООД и „Меджик Аутдор“ ЕООД нашата гимназия ще получи финансиране в размер на 77 735 лв.
Тази сума ще се използва за обзавеждане на учебен кабинет по професионално обучение и дооборудване на лабораториите за учебна практика с модерни и актуални учебни модули и апарати, спектрофотометър UV/vis.
Така предлаганото от нас образование образование максимално ще се доближи до реалните работни условия и ще задоволи потребностите на нашите ученици от актуални и модерни образователни услуги по основни учебни дисциплини – Опазване на околната среда, Екологичен контрол, Аналитична химия, Органична химия, Микробиология, Физикохимия, Технология на специалността, Технология на хомеопатичните и фитопродукти и др. по професия „Еколог”, специалност „Екология и опазване на околната среда“ и професия „Химик-технолог”, специалност „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“ и „Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти“. Учебните модули за анализ на води и утайки, въздух и почви, суровини и продукти от фармацията и козметичната индустрия, както и отпадъци от различни химикотехнологични производства са комбинирани и многофункционални и могат да се използват за различни учебни цели. Допълнително предимство е, че учебните модули са комплектовани с методики и набор от практически упражнения. Ротационният вакуумизпарител и спектрофотометъра многофункционални и прецизни апарати от последно поколение. Използването им в аналитичната и синтезната практика е основополагащо за прилагането на съвремените методи и техники, а наличието им във всяка лаборатория за учебна практика е предпоставка за модерно и отговарящо на високите изисквания на бизнеса професионално образование.