Проект „ТВОЯТ ЧАС“ – фаза 1, 2017/2018 учебна година

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров участва активно по Проект ,,Твоят Час” и през учебната 2017/2018 година.

Основните специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности.
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация.

За  реализиране на тези цели в ПГЕБ се включиха 11 учители и 171 ученици от VIII – XII клас. Създадени са 12 групи по извънкласни дейности – 6 по обучителни затруднения и 6 групи по интереси.

ИД по обучителни затруднения:

 1. Биологията – наука на 21 век – ръководител Антония Илиева
 2.  Английски език –ръководител Веселка Николова
 3. Математика – искам и мога – ръководител Иваничка Живкова
 4. Можем да постигнем повече – ръководител Искра Врабевска
 5. Химията -интересна, полезна и приложима – ръководител инж. Милена Мартинова
 6. Немски език – І- ви чужд език –  ръководител Силвия Методиева

ИД по интереси:

 1. Дигитална академия – ръководител Искрена Иванова
 2. Комбинирана гимнастика – ръководител Емил Мачев
 3. Комбинирана гимнастика – ръководител Наталия Николова
 4. Химията – учи лесно и забавно – ръководител Анна Бучкова
 5. Английски език без граници – ръководител Веселка Николова
 6. Художествено слово – ръководител Лилия Велкова