24.06.2021

Правилници, наредби, стратегии, планове, правила, мерки, дейности

  1. Етичен кодекс на училищната общност 2021 – 2022г. ЗПУО, чл. 175, ал.3 
  2. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, СОФИЯ 2021 – 2025 година – ЗПУО, чл. 263, ал 3
  3. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА – ЗПУО, чл. 263, ал 3  
  4. Училищен учебен план
  5. Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата  на ПГЕБ (ПЛАН ЗА РАБОТА  НА ПГЕБ през учебната 2021 – 2022 година в условията на СOVID- 19)
  6. УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ
  7. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И  ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИВ ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 2021/2022 г. 
  8. ГОДИШЕН ПЛАН НА ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА  
  9. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 2021 – 2022 година