24.06.2021

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА

П Р А В И Л Н И К

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА

СЪГЛАСНО  ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. В този Правилник се определя структурата, функциите и управлението на Училището, правата и отговорностите на учителите, служителите, учениците и родителите в образователния процес, на обществените съвети и настоятелствата, организацията на учебната работа и изпитите, издаването на документи за образование и квалификация и други въпроси, свързани с професионалното образование, провеждано в Гимназията, квалификация и преквалификация, като осигурява :

1.            Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;

2.            Усвояване на общочовешките и национални ценности, добродетели и култура;

3.            Светското образование  не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия;

4.            Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

5.            Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;

6.            Условия за приобщаването на хората в неравностойно положение;

7.            Духовно, физическо и социално развитие, здравословен начин на живот, работа в условия на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID – 19 и социализация;

8.            Завършване на определените от Закона за  прeдучилищното  и училищното образование образователни степени и придобиване на професионална квалификация;

9.            Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

10.        Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;

 

Член 2. /1/ ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров” е:

1.     Според вида на подготовката – неспециализирано училище.

2.               Според етапа или степента на образование – гимназия (VIII – XII клас включително).

3.               Според съдържанието на подготовката – професионална гимназия.

4.     Държавно училище.

/2/ В ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров”:

1.           Се осъществява полудневна организация на учебния ден преди обяд и включва до 7 учебни часа.

2.           Учебният ден започва в 8:00 часа и приключва най – късно в 14:35 часа.

2.1. Начален час 8:00 часа – диагностика на температурата на вход (при необходимост), учениците от 9., 10. б,в, 11. и 12. класове се разполагат по класни стаи  на 3-ти етаж (учебен и лабораторен корпус) и 4-ти етаж (учебен корпус), при редуване по стаите на голяма с по-малка паралелка (Приложение 1 – разпределение на учениците по класни стаи). Придвижването на учениците от учебния корпус се ограничава само по етажа при използване на главния вход на сградата. Учениците от лабораторен корпус се придвижват само на етажа при използване стълбището и изхода към двора на гимназията.

2.2.Начален час 8:10 часа –  – диагностика на температурата на вход (при необходимост), учениците от всички 8-ми класове и 10. а клас се разполагат в класни стаи на 2-ри етаж – учебен и лабораторен корпус (Приложение 1 – разпределение на учениците по класни стаи). Редуват се по възможност голяма с малка паралелка. Учениците от 10.а клас се придвижват само на етажа, като използавт евакуационния изход към двора на гимназията с прилежащите стълби. Учениците от 8. клас се придвижват само на етажа, като използват централния вход. Преимуществено се търси вариант за присъствено обучение на 8.клас, поради разширеното изучаване на чужд език и задължителната адаптация и социализация на новите ученици.

3.      Учебният ден включва учебни часове по общообразователни предмети и теория по професионални предмети по 45 минути и почивките между тях – 10 минути за малко междучасие и 20 минути за едно голямо междучасие, а часовете по учебна практика са с продължителност 45 минути и производствена практика – 60 минути.                                                                              Последователни учебни часове може да се организират без почивка между тях по решение на педагогическия съвет на училището, но не повече от три последователни учебни часа.

В условията на продължаваща пандемична ситуация се залагат при възможност блок часове за часовете по теория и задължително по учебна и производствена практика. Възможна е комбинация на часове по теория и практика по предмет в един ден / в един клас.

При преминаване на обучението в електронна среда учебните часове ще са с продължителност 30 минути, а междучасията се запазват.

Възможно е провеждане на уроците на открито, ако метеорологичната обстановка позволява това.

/3/ ПГЕБ ”Проф. д-р Асен Златаров” е юридическо лице и има право на:

1.                     Наименование, символи, седалище, официален адрес, който съответства на адреса на дирекцията му, и избор на униформено облекло;

2.                     Собствен кръгъл печат и печат с държавен герб;

3.                     Банкова сметка и счетоводен баланс;

4.                     Номер по ЕКПОУ.

/4/ Като юридическо лице училището има право да:

1.                     Притежава собствено недвижимо  и движимо имущество и да се разпорежда с него;

2.                     Предоставя собственото си имущество под наем, да извършва педагогически услуги и производствено-стопанска дейност, ако това не е във вреда на образователния процес и са спазени санитарно-хигиеннните изисквания при спазване на законовите изисквания;

3.                     Да се разпорежда самостоятелно с бюджетните и извънбюджетните средства;

4.                     Създава и натрупва фондове, включително и във валута;

5.                     Патентова и продава продукти от своята дейност;

6.                     Определя вътрешната си структура;

7.                     Подбира кадрите си;

8.                     Избира начина за приемане на ученици в съответствие с нормативните актове;

9.                     Определя организацията, методиката и средствата на обучение;

10.                 Издава държавни документи за завършен курс, клас, образователна степен и професионална квалификация;

11.                 Сключва договори за асоцииране на юридически лица от страната и чужбина, без да нарушава държавните интереси.

/5/ Като юридическо лице училището носи отговорност за:

1.                     Изпълнението на държавните образователни стандарти, засягащи неговата дейност;

2.                     Поетите задължения при приемането на учениците;

3.                     Създаване на условия за опазване  живота и укрепване здравето на учениците по време на обучението на територията си;

4.                     Законосъобразното изразходване на бюджетните и извънбюджетните средства и опазване на материално-техническата база;

5.                     Извършване на  дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес.

Член 3. Като юридическо лице Гимназията  се представлява от Директора.

Член 4. /1/ Формата на обучение в ПГЕБ ”Проф. д-р Асен Златаров” е дневна и при наличие на заявено желание може да бъде: вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, комбинирана, обучение чрез работа /дуална система на обучение/; провеждане на валидиране на компетентности за придобиване на професионална квалификация; провеждане на квалификационен курс за придобиване на квалификация по част от професията по рамкова програма Д5. Към настоящия момент в гимназията се обучават ученици в дневна,  самостоятелна форма и квалификационен курс  за придобиване на квалификация по част от професията по рамкова програма Д5 (след завършено средно образование) като се подготвят кадри със средно  образование и професионална квалификация: химик-технолог, еколог и лаборант по следните специалности:

1.                     Екология и опазване на околната среда;

2.                     Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични  продукти;

3.                     Технология на хомеопатичните и фитопродукти.

4.                     Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства.

/2/ Срокът на обучение в Гимназията е:

1.           С прием след седми клас с немска или английска езикова подготовка – 5 /пет/ години за придобиване на средно образование.

/3/ Обучението за придобиване на средно образование за приетите от 2017/2018 учебна година и следващите учебни години ще се осъществява от VIII до XII клас включително в два етапа, както следва:

1.     Първи гимназиален – от VIII до X клас;

2.     Втори гимназиален  – от XI до XII клас включително.

/4/ Възпитаниците на Гимназията получават следните документи:

1.           Удостоверение за завършен X клас, което им дава право да продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална квалификация;

2.           Диплома за средно образование за учебната 2020-2021 година след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит:

2.1. По БЕЛ и втори задължителен държавен зрелостен изпит по избор;

2.2. По БЕЛ и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по теория и практика на професията;

3. Свидетелство за професионална квалификация;

4. Свидетелство за правоспособност за професиите, за които се изисква такава при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.

/5/ Условия за прием:

1. Приемането на ученици в училището за 2020/2021 учебна година става въз основа на конкурсен изпит след седми клас. Видът на конкурсния изпит се определя от МОН.

Член 5. Училищното обучение се организира в последователни класове.

/1/ В зависимост от особеностите на учебния предмет, паралелката може да се дели на групи  или да се организира индивидуално обучение.

/2/ Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции.

/3/ Учебните часове се провеждат съгласно одобрено от РИОКОЗ седмично разписание и утвърден от Директора дневен режим.

ГЛАВА ВТОРА

УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО

Член 6. ПГЕБ ”Проф. д-р Асен Златаров” се управлява от директор.

Член.7. /1/ Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището като:

1.            Осъществява държавната политика в областта на образованието;

2.            Представлява училището пред органи, организации  и лица;

3.            Осъществява вътрешен контрол в съответствие с правомощията му, предоставени с нормативните актове;

4.            Предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището;

5.            Разпорежда се с бюджета и с извънбюджетните постъпления, като се отчита пред първостепенния разпоредител с бюджетни кредити;

6.            Сключва договори с юридически и физически лица  по предмета на дейност на училището;

7.            Сключва трудови договори със зам.-директорите, учителите и служителите по реда на Кодекса на труда;

8.            Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, ЗПУО и този Правилник;

9.            Организира приемането на ученици и обучението им в съответствие с държавните образователни стандарти;

10.        Подписва документите за завършен курс и образователна степен и съхранява държавния печат на училището;

11.        Контролира правилното водене и съхраняване на училищната документация;

12.        Осигурява условия за здравно-профилактичната дейност на училището;

13.       Организира и осъществява контрол на учебния процес в условия на продължаваща пандемична ситуация;

14.        Организира и контролира предварително проучване на планираните и реализирани противоепидемични мерки и условията на труд сред фирмите – партньори за организирането и провеждането на производствените практики;

15.        Председател е на Педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му;

16.        Определя броя и сферата на дейност на заместник- директорите;

17. Решенията на Директора на Гимназията  могат да се оспорват по административен ред пред  Министъра на образованието и науката – за държавните училища по чл. 43.

Член 8. Заместник – директорът подпомага Директора при организирането на учебната дейност на училището.

Член 9. /1/ Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в Гимназията.

/2/ Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и заместник – директорите без норма на преподавателска работа.

/3/ В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на Обществения съвет, Настоятелството, медицинското лице, което обслужва училището, ученици, както и други лица.

 

Член 10. /1/ Педагогическият съвет има следните функции:

1.           Приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;

2.           Приема правилник за дейността на училището;

3.           Приема училищния учебен план;

4.           Приема формите на обучение;

5.           Приема годишния план за дейността на училището;

6.           Приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

7.           Приема мерки за повишаване качеството на образованието;

8.           Приема програма за превенция на ранното напускане на училище;

9.           Приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

10.      Предлага на Директора разкриване на занимания по интереси;

11.      Прави предложения на Директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в ЗПУО случаи;

12.      Определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;

13.      Определя ученически униформи;

14.      Участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;

15.      Запознава се с бюджета на  училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;

16.      Периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на  усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

17.      Гласува приемането на Етичен кодекс, разработен въз основа на:

* Конвенцията на ООН за Правата на детето;

* Етичен кодекс на работещите с деца;

* Закона за закрила на детето;

* ППЗЗД.

18. Упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

Член 11. /1/ Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от Директора. Извънредно заседание се свиква по искане на най-малко 1/3 от членовете му. В условия на продължаваща пандемична ситуация Педагогическият съвет може да провежда своите заседания в електронна среда.

/2/ Решенията му се приемат при присъствие на не по-малко от 2/3  от числения му състав.

/3/ Решенията на Съвета могат да бъдат отменени от самия Съвет с квалифицирано мнозинство или от Министъра на образованието и науката.

/4/ За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол в специална книга, която се съхранява пет години.

 

ГЛАВА ТРЕТА

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

РАЗДЕЛ I

УЧИТЕЛИ

Член 12. /1/ Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 3 се определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

/2/ Учителската правоспособност се определя от присъдената квалификация „учител” в дипломата за завършено образование или в дипломата за преквалификация.

/3/ Учителските длъжности са:

1.                „Учител”;

2.               „Старши учител”;

3.               „Главен учител”.

Член 13. /1/ Учителите в ПГЕБ”Проф. д-р Асен Златаров” имат следните задължения:

1.             Осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;

2.             Изпълняват определените им задължения в длъжностната характеристика, Кодекса на труда, Етичния кодекс за поведението на учителите в ПГЕБ, Правилника за вътрешния трудов ред и други нормативни актове;

3.             Опазват живота и здравето на учениците по време на учебно-производствения процес и на други дейности, организирани от него или училището;

4.             Зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в   училищното образование, и да сътрудничат, и партнират със заинтересованите страни;

5.             На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.

6.             Не допускат в работата си пряка и непряка дискриминация основана на пол, националност, етническа принадлежност и религия;

7.             Преподават учебния предмет на книжовен български език, с изключение на учебните предмети „чужд език” и „майчин език”, общуват с учениците на книжовен български език и ги подпомагат да усвояват книжовните езикови норми;

8.             Уведомяват своевременно Директора, когато се налага да отсъстват от учебни часове за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

9.             Повишават системно професионалната си квалификация;

10.        Участват и изпълняват решенията на Педагогическия съвет и на другите органи на управление в системата на образованието;

11.        Информират писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха, училищната дисциплина, уменията, общуването и интегрирането в училищната среда;

12.        Не ползват мобилен телефон по време на час;

13.        Не пушат, не внасят и не употребяват алкохол в училището и при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца и ученици;

14.        Явяват се на работа с облекло и във вид, съответстващ на положението им на учители.

15.        Повишават ежегодно квалификацията си в рамките на минимум 16 часа (1 кредит) на учебна година.

16.        Провеждат в началото на първия и четвъртия час в рамките на първите 5 минути от часа инструктаж за поведение на учениците в условия на пандемия.

17.        Стриктно прилагат и спазват общите здравни мерки и мерките за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.

18.        Носят лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е задължително:

–         в общите закрити части на учебната сграда: предверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека и бюфет (освен при хранене);

–         в класните стаи и други учебни помещения (лаборатории, кабинети по ИТ, физкултурен салон;

19. Проветряват периодично класната стая, в която имат час;

20. Спазват физическа дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение;

/2/ Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя.

/3/ Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

/4/ В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици и че това не са били ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището в същия период.

Член 14. Учителят няма право да накърнява човешките и гражданските права на своите колеги и учениците, да унижава личното им достойнство и да прилага форми на физическо и психическо насилие върху личността.

/1/ Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

Член 15. За неизпълнение на професионалните си задължения и нарушаване на трудовата дисциплина, както и за нарушения на Етичния кодекс, учителите носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно Кодекса на труда.

Член 16. Учителите са задължени да участват в заседанията на Педагогическия съвет, в квалификационни и извънкласни мероприятия с учениците. Наличието на свободни часове не е причина за отсъствие от каквито и да било мероприятия.

Член 17./1/ Учителите дежурят в училището по график, определен от Директора в началото на срока. Право на промени в графика има само ръководството на Гимназията.

/2/ Дежурният учител е длъжен да:

1.           Прави оглед на училището 30 минути преди започване на учебните занятия, заедно със заместник-директора;

2.           Съдейства на ръководството за навременното започване на учебните занятия, тяхното провеждане както и промените в учебната програма;

3.           Следи за опазване на имуществото, хигиената и реда в училището;

4.           Проверява в края на учебния ден цялостното състояние на училището / врати, прозорци, ел.осветление, вода / и отразява забележките в специална тетрадка;

5.           В условията на продължаваща пандемична ситуация:

–         посреща сутрин учениците и  следи за спазване на правилата за регулиране на влизането и излизането в сградата

на училището без струпване на входовете и при спазване на дистанцията;

–         следи за признаци на  неразположение при учениците и при наличие на такива  уведомява своевременно училищните власти, класен ръководител и  изпраща съответния ученик в обособено място за временно отделяне на ученик или лице с грипоподобни симптоми;

–         напомня в началото на всеки учебен час на учениците за стриктно спазване на личната хигиена;

–         при случай на заразяване или карантиниране на учител се прилагат действия съгласно утвърдените медицински протоколи; заместващите преподават присъствено, дистанционно – синхронно или асинхронно в зависимост от възможностите  за заместване на часовете;

–         при случай на карантиниране на паралелка учителите преподават дистанционно в електронна среда;

–         при случай на проява на симптоматика (температура, кашлица, задух и т.н.) на учител или ученик, лицето се отделя в медицинския кабинет и се действа съобразно утвърдените медицински протоколи;

–         при преминаване към дистанционно обучение в електронна среда и при допустимост, изпитванията се правят по график на групи присъствено;

 

/3/ Дежурният учител по коридор спазва графика за определения му район, като следи за хигиената и реда и информира главния дежурен учител за евентуални нарушения.

/4/ Дежурният учител приключва дежурството за деня най-рано в 16.00 часа.

Член 18. За всеки кабинет, учебна лаборатория и други отговарят класният ръководител на учениците, учещи в съответната стая и учителят, завеждащ кабинета или лабораторията.

 

Член 19. Учителите имат следните права:

1.                     Да бъдат зачитани правата и достойнството им;

2.                     Да се сдружават в синдикални организации и да търсят тяхната защита при нарушаване на професионалните им интереси;

3.                     Да дават предложения и мнения пред ръководните органи по отношение на управлението и организирането на цялостната дейност на училището;

4.                     Да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;

5.                     Да ползват материалната база и социалните придобивки, осигурявани от училището;

6.                     Да ползват материалните средства от учебното заведение за повишаване на квалификацията си и за участие в различни форми, свързани с професионалната му подготовка;

7.                     Свободно да определят  методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес;

8.                     Да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и избор на учебник, по който ще се провежда обучението;

9.                      Да разработват и участват в национални  проекти и програми,  международни проекти  и квалификационни програми;

10.                 Да повишават системно професионалната си квалификация;

11.                 Да бъдат поощрявани и награждавани.

 

РАЗДЕЛ II

КЛАСЕН  РЪКОВОДИТЕЛ

Член 20. Педагогическият съвет приема по предложение на административното ръководство класен ръководител за всяка паралелка.

 

Член 21.  Класният  ръководител има следните задължения:

1.                     Осигурява изпълнението на решенията на Педагогическия съвет и нарежданията на Директора, които се отнасят до поверения му клас;

2.                      На Педагогичиски съвет класният ръководител прави предложения за похвали и наказания  на учениците от поверения му клас;

3.                     Информира се за индивидуалните особености, наклонности и интереси на учениците и съдейства за тяхното развитие;

4.                     Своевременно лично и писмено уведомява родителите

/ настойника / за наложените похвали, наказания и поправителни изпити на учениците ;

5.                     Контролира редовното посещение на учебните занятия от учениците в поверения му клас, като ежемесечно отразява успеха, отсъствията, наложените наказания, похвали и др. в ученическите бележници и в електронния дневник;

6.                     Води час на класа, като провежда целенасочена възпитателна работа по предварително разработен тематичен работен план;

7.                     Организира провеждането на периодични родителски срещи;

8.                     Води редовно и правилно училищната документация на класа, като ежемесечно отчита, а в края на учебната година я предава в изправност на Директора;

9.                      Отговаря  заедно със своя клас  за състоянието на класната стая, която е определена за класа.

10.                 При констатирани симптоми на COVID -19 уведомява родител;

 

Член 22. Класният  ръководител няма право да:

1.                    Отказва изпълнението на решенията на Педагогическият съвет, с които не е съгласен;

2.                    Налага еднолични наказания, които не са разрешени от ЗПУО;

3.                    Организира, провежда или участва в дейности и прояви, забранени с този Правилник;

4.                    Отказва педагогическа помощ и съдействие на учениците и техните родители при необходимост и молба.

 

РАЗДЕЛ  III

УЧЕНИЦИ

Член 23. Ученици са всички деца, записани в Професионална гимназия по екология и биотехнологии “Проф. д-р Асен  Златаров” в различните форми на обучение.

 

Член 24. /1/ Учениците, записани в ПГЕБ ”Проф. д-р Асен Златаров” имат следните права:

1.                     Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2.                     Да участват по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности:

3.                      Да избират профила и професията;

4.                      Да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

5.                     Да получават библиотечно-информационно обслужване;

6.                     Да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

7.                     Да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

8.                     Да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

9.                     Да участват в проектни дейности;

10.                 Да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;

11.                Чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

12.                Да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

13.                Да бъдат поощрявани с морални и материални награди;

14.                Да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

15.                 По време на учебната година учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции и прояви, като за целта се изисква информираното съгласие на родителите / настойниците на учениците.

16.                На ученици, живеещи на места със затруднен транспорт, да не  се пише закъснение в рамките на първите 20 минути от 1-ви учебен час при предварително подадено заявление от родител.

 

/2/ Ученикът има следните задължения:

1.     Да изпълнява задълженията си, определени със ЗПУО и този Правилник;

2.     Да спазва училищния правилник, нормите на поведение в  училището и обществото и законите на страната;

3.     Да спазва правилата за организация на учебния процес, общите здравни мерки и хигиенни изисквания в условия на продължаваща пандемична ситуация.

–         Да носи и ползва правилно лични предпазни средства (маски или шлемове):

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в общите закрити части на учебната сграда (предверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, физкултурен салон, библиотека и бюфет (освен при хранене);

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО – в класната стая и лабораториите;

–         Да спазва необходимата дистанция в класните стаи, при движение в коридорите, в бюфета, при посещение на санитарните помещения (влизат само по двама) и по време на междучасията;

–         Да не споделя общи предмети и храна;

–         При евентуално неразположение да уведоми своевременно учител, медицинското лице или родител (ако неразположението е усетено в домашна среда);

–         Да измива и дезинфектира редовно ръцете си;

–         Да използва различни входове и стълбища (8-ми и 9-ти клас – главен вход и централно стълбище, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас – вход откъм физкултурен салон и странично стълбище) и да се придвижва по коридорите и стълбите от дясно;

–         Храненето, когато метеорологичните условия позволяват, се извършва на двора;

4.     Да не унижава личното достойнство на съучениците си и няма  право да упражнява физическо и психическо  насилие върху тях,  свързано с религиозни, етнически и други различия;

5.     Да посреща и изпраща с поздрав преподавателите и гостите на  училището;

6.     Да пази авторитета на училището и да съхранява и обогатява  училищните традиции;

7.     Да пази училищното и обществено имущество: ученикът, който повреди училищното имущество, носи материална отговорност, като заплаща повредата или я възстановява. Ако повредата е  направена умишлено, ученикът се наказва съгласно ЗПУО. При неустановяване на виновника за нанесената щета класа  я заплаща солидарно. За повреди в общите части на  училището в края на учебната година заплаща сума, определена от Педагогическия съвет за възстановяване на щетите според предварително направена поименна сметка за всички повреди. За счупена стъклария в лабораториите щетите се заплащат от учениците в края на всеки срок;

8.     Да проявява толерантно отношение към учителите си, лаборантите, администрация  и хигиенистки;

9.     Да бъде коректен с всички ученици в училището;

10. Да носи личната си карта в училище и извън него и я показва при поискване от преподавател или служител;

11. Да носи ученическият си бележник и да го показва при поискване от  преподавател или класен ръководител;

12. Да поставя преди началото на часа мобилния си телефон на обособеното за целта място.

13. След завършване на учебната година да издаде в    училищната библиотека книгите, които е взел от нея;

14. Да спазва лична хигиена и да е в приличен външен вид, а      в часовете по физическа култура и практика в съответното задължително облекло;

15. Да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени;

16. Когато учител отсъства и учениците не са уведомени за това не напускат училището, докато дежурния ученик не се обади на зам.-директор или Директор за получаване на разрешение или указание;

17. При заболяване да представя в срок до 3 / три / дни след  завръщането си в училище медицинска бележка, заверена от училищното медицинско лице;

18. Да изпълнява задълженията си като дежурен ученик, а именно: да следи за опазване на училищната собственост и при забелязване на нередности и произшествия да уведомява дежурните учители;

19. Да бъде в помощ на учителите за техническото осигуряване на   часа  /чиста дъска, маркери, карти и др. нагледни средства /;

20. Да носи непрекъснато ученическа книжка, лична карта и  електронна карта за достъп, които ще му служат за пропуск при влизане в училището.

/3/ Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник, е нарушение на училищната дисциплина.

/4/ Ученикът няма право:

1.               Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини;

2.               Да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични   средства и алкохол;

3.               Да участва в политически партии и организации до навършване на 18 годишна възраст;

4.               Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя и служителя;

5.               Да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време  на учебните часове;

6.               Да накърнява личното достойнство на съучениците си, да прилага физическо и психическо насилие върху тях, свързано  със религиозни, етнически и други различия и се наказва съгласно предвидените санкции в ЗПУО;

7.               Да учи в дневна форма на обучение, ако е сключил граждански брак;

8.         Да носи в учебен час ненужни вещи, пособия и принадлежности, включително бутилки от безалкохолни напитки;

9.         Да носи хладни и огнестрелни оръжия, както и други, които са  източник на повишена опасност  за живота и здравето на другите ученици;

10.     Да бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

11.     Да посещава културно-масови мероприятия, организирани от   училището, без предварително да бъде уточнен начина му на  прибиране;

12.     Да ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на учебните часове, освен ако това е част от учебния процес;

13.     Да влиза в други класни стаи, лаборатории и учителска стая без  повод;

14.     Да изнася от кабинетите и лабораториите учебни пособия, уреди и материали без разрешение на учителите;

15.     Да влиза в пререкание с учители и помощен персонал;

16.     Да го посещават външни лица по време на учебните занятия на територията на училището.

/5/ Подкрепа за личностно развитие на учениците:

1.        На учениците се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им;

2.        Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик;

3.        За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в училището могат да работят : учители; психолог или педагогически съветник, логопед, медиатор, социален работник и ресурсни учители – при предварително подадено заявление.

/6/ Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна.

1.         Общата и допълнителната подкрепа на учениците се осигуряват в училището и в центровете за подкрепа за личностно развитие. В случаите по чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗПУО в домашни или в болнични условия;

2.         Общата подкрепа за личностно развитие включва:

2.1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

2.2. Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

2.3. Консултации по учебни предмети;

2.4. Кариерно ориентиране на учениците;

2.5. Занимания по интереси;

2.6. Библиотечно-информационно обслужване;

2.7. Грижа за здравето;

2.8. Поощряване с морални и материални награди.

3. Обща подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици с три поредни текущи слаби оценки или слаба срочна/годишна оценка.

4. Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

4.1. Работа с ученик по конкретен случай;

4.2.  Осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;

/7/. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици:

1. със специални образователни потребности;

2. в риск;

3. с изявени дарби;

4. с хронични заболявания.

/8/ Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището, центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена.

/9/ Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на Директора.

Член 25. /1/ Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. По медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;

2. Поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, отинституцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;

3. До 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;

4. До 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на Директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

/2/ Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

/3/ В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са поуважителни причини.

/4/ Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.

/5/ В условия на продължаваща пандемична ситуация броят на отсъствията по уважителни причини на учениците болни/контактни с Ковид – 19, при наличие на достатъчен брой оценки, не се отразява на формирането на срочна оценка.

Член 26. /1/ Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.

/2/ Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие /до  2-ри час, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие.

/3/ Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна причина по чл. 25, ал. 1, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.

/4/ Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в електронния дневник, а в края на всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика.

Член 27. / 1 / Ученик, обучаван в дневна форма, направил 30 неизвинени отсъствия се наказва по чл.28, ал.1, т.4 и т.5.

/2/ На ученик, който не е посещавал повече от 25% от учебните часове по даден учебен предмет от задължителната или задължително избираема подготовка (с изключение на учениците със специални образователни потребности), се насрочва дата за провеждане на изпит по предмета в края на срока или в края на учебната година със заповед на директора. Преподавателят по съответния предмет заедно с класния ръководител депозират доклад за ученика 10 дни преди края на срока или края на учебната година.

/3/ Ученици с 5 и повече неизвинени отсъствия не могат да кандидатстват за стипендия за постигнати образователни резултати. Стипендия за постигнати образователни резултати се отнема при допускане на 5 и повече неизвинени отсъствия.

/4/ Ученици с 5 и повече неизвинени отсъствия не могат да кандидатстват за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.  Стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането се отнема при допускане на 5 и повече неизвинени отсъствия.

Член 28. /1/ За неизпълнение на задълженията си по ЗПУО и Правилникът на училището ученикът се санкционира със:

1.                     Забележка;

2.                     Преместване в друга паралелка в същото училище;

3.                     Предупреждение за преместване в друго училище;

4.                     Преместване в друго училище;

5.                     Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение (за ученици, навършили 16 годишна възраст);

/2/ Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го отстрани до края на учебния час, но не поставя отсъствие, а отбелязва в ученическата книжка. Отстраненият от час ученик се поема от педагогическия съветник.

/3/ Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на Правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.

/4/ Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят.

/5/ Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му поведение на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1, т. 12 ЗПУО.

/6/ Видът на дейностите за обща подкрепа по ал. 5 се определя от

Координатора / определен със заповед на Директора, който координира работата на екипите за подкрепа за личностно развитие/, съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя.

Чл. 29. /1/ Санкцията „преместване в друга паралелка в същото училище“ не се прилага, когато това налага промяна на профила, професията или специалността.

/2/ Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.

/3/ Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения. ПС обсъжда доклада на класния ръководител за извършеното нарушение и изслушва ученика или определен от него застъпник – учител, ученик, родител и др. На заседанието може да присъства родителят или настойникът на ученика.

/4/ Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл. 30. /1/ За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО. Мерките по чл. 199, ал. 2 и 3 от  ЗПУО се налагат независимо от санкциите по чл. 199, ал. 1.

/2/ Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

/3/ Санкциите могат да бъдат налагани и за допуснати неизвинени отсъствия:

1.     „Забележка“ при направени 10 неизвинени отсъствия;

2.     „Преместване в друга паралелка в същото училище“ при направени 15 неизвинени отсъствия;

3.     „Предупреждение за преместване в друго училище“ при направени над 20 неизвинени отсъствия;

4.     „Преместване в друго училище“ при направени 30 неизвинени отсъствия или „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ (за ученици, навършили 16 години);

Чл. 31. /1/ Санкциите са срочни.

/2/ Срокът на санкциите е до края на учебната година.

/3/ Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“, „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 32. /1/ Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

Чл. 33. /1/ За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО  директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 5 – и съответните териториални структури за закрила на детето.

/2/ В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

/3/ Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.

/4/ Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

/5/ Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 от ЗПУО се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

Чл. 34. /1/ Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението по чл. 203  от ЗПУО

/2/ В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането й.

/3/ Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника на регионалното управление на образованието.

/4/ Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.

/5/ Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 35. /1/ Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

/2/ Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалното управление на образованието.

/3/ Ученик, на когото е наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех.

/4/ При налагане на мярката по чл. 199, ал. 2 от ЗПУО  ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване.

Чл. 36. /1/ Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

/2/ По желание на ученика след заличаване на санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“ и „преместване в друго училище“ той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

/3/ Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

/4/ Преди налагане на наказание по чл 28. ал.1 ученикът има право да бъде информиран и консултиран от представител на Дирекция “ Социално подпомагане” по местоживеене на  ученика с цел защита на неговите права и интереси.

/5/ Директорът е длъжен преди налагане на наказанието по   чл.28 ал.1 т.1, -2, -3 и -4 да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението.

/6/ Заповедите на Директора за налагане на наказанията по чл.28, ал.1 могат да се обжалват пред началника на РУО  – за общинските училища и  пред Министъра на образованието и науката – за  държавните училища.

Член 37 /1/ При налагане на мярката по чл. 28, ал. 3 за времето  на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени  отсъствия.

/2/ При налагане на мярката по чл.28, ал.4 за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва  неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска  територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за  възпитателна работа с учениците при изпълнението на  мярката.

Член 38 /1/ Преместването в друга паралелка на същото училище се извършва по установения ред: при наличие на свободни места в съответната паралелка, чрез подаване на писмено заявление от родител/ученик  /съгласно чл.12, ал.2 от ЗПУО/,

1.                от VII до Х клас включително – не по-късно от 30 учебни дни

преди края на всеки учебен срок;

2.                в XI клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки

учебен срок по същата специалност от професия;

3.                в XII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия

учебен срок по същата специалност от професия;

4.    Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас, като при преместването си не могат да сменят специалността от професията.

/2/ Когато ученик се премести от една в друга специалност  или идва от друго училище, полага приравнителни  изпити в съответствие с учебната програма / в зависимост от разликата в учебните планове/ по определен учебен предмет за съответния клас.

/3/ В случаите, когато учениците се преместват или включват в училищното обучение преди приключване на учебния процес за съответната година, се провеждат изпити в резултат на които се формира срочна оценка. Изпитите  се провеждат в съответствие с частта от учебната програма за съответния срок.

/4/ Директорът определя със заповед условията за преместване на ученика и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

Ученикът се счита за преместен в друга паралелка на гимназията от датата, посочена в заповедта на директора.

Член 40. Самостоятелна форма на обучение.

/1/ Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

/2/ Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:

1. Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от

съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;

3. Ученици с изявени дарби;

4. Лица, навършили 16 години.

/3/ При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план.

/4/ Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 31, ал. 4 може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена и приета на ПС с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.

/5/ Учениците от самостоятелна форма имат право да се явяват по всички предмети в три изпитни сесии:  две редовни сесии и една поправителна.  До поправителна сесия се допускат само ученици в СФО, които са се явили на изпити в редовната сесия.

/6/ За лицата по ал. 2, т. 4 се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4. 16 Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

/7/ Редовните изпитни сесии за учениците по ал. 2, т. 2 се организират в края на всеки учебен срок.

/8/ За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане, осъществява контрол на всеки учебен срок на организацията и начина на провеждане на изпитните сесии и на резултатите от тях.

/9/ Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в рамките на една редовна сесия два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

/10/ Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1. от ЗПУО.

/11/ Ученици преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение, могат да продължат обучението си в дневна форма за съответния клас  при условие, че нямат прекъсване за настоящата година, успешно са положени изпити за съответния клас/година и подадено заявление  в началото на учебна година.

 

Член 41. Издаване на документи

/1/ Завършилите успешно Гимназията през учебната 2020/2021г. получават диплома за  завършено средно образование и свидетелство за  професионална квалификация.

/2/ Дубликат на диплома за завършено средно образование се  издава от Директора на Гимназията, след подаване на  заявление от заинтересованото лице,  в случай, че документът е изгубен, унищожен или негоден.

/3/ Дубликат на свидетелство за професионална квалификация се  издава при условия на ал.3.

/4/ Положилите успешно изпитите по български език и литература и математика от национално външно оценяване след 10 клас получават удостоверение за завършен първи гимназиален етап.

Член 42. Явяване на изпити за промяна на оценка по учебни   предмети

/1/ Ученикът има право еднократно да се явява на не повече от три  изпита за промяна на оценка по учебни предмети след  приключване на учебните занятия за последния клас.

/2/ Изпитите по ал.1 се полагат при ред и условие определени със заповед на директора на училището.

/3/ Получена оценка на изпит по ал.1 е окончателна. Когато  оценката е слаб (2.00), ученикът се явява на поправителен  изпит.

Член 43. Завършване на клас

/1/ Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко „среден (3)“ по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове;

/2/ Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас;

/3/ Учениците, които имат годишна оценка „слаб / 2.00 /“ по  учебни  предмети полага поправителни изпити по тях, но на не повече от една редовна и една допълнителна  поправителни сесии през учебната година.

/4/ Ученици, които имат оценка „слаб / 2.00 /“ по учебен предмет  на редовните и/или допълнителната поправителна сесия  или  не са се явили на поправителни изпити повтаря класа;

/5/ Учениците от последния клас на Гимназията, които имат  оценка „слаб (2.00)“ по учебни предмети на редовните и / или  допълнителни сесии или не са се явили на поправителни  изпити не могат да повтарят класа, а се явяват на изпити през януарската поправителна сесия.

Член 44. Процедура по освобождаване от учебния предмет “Физическо възпитание и спорт“

/1/ Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет „физическо възпитание и спорт“, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет „физическо възпитание и спорт“ се удостоверяват с медицински документ.

/2/ Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет „физическо възпитание и спорт“ ученик в случаите по ал. 5, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час.

/3/ В случаите по ал. 1, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а Директорът въз основа напредставените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове.

/4/ Временно освобождаване от учебни занятия се извършва срещу заверена от медицинското лице в училище  медицинска бележка.

Член 45. Дежурните ученици имат следните задължения:

1.                       Идват в училище 15 минути по-рано от започването на учебните  занятия и стоят до тяхното завършване;

2.                       Не допускат влизането в класната стая на ученици от други класове;

3.                       При установяване на проблеми веднага уведомяват класния ръководител и ръководството на училището;

4.                       Проветряват регулярно класната стая;

5.                       Дежурните ученици се определят по ежедневен  график от класния ръководител.

 

РАЗДЕЛ ІV

ОЦЕНЯВАНЕ В ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Член 46. /1/ Оценяване се извършва:

1.           В процеса на обучение;

2.           В края на клас или на етап от степен на образование;

3.           При завършване на степен на образование.

/2/ Оценяването се извършва чрез:

1.           Текущи изпитвания;

2.           Изпити;

3.           Изпитвания за установяване усвояването на учебното съдържание по учебен предмет за определен клас;

4.           Изпитвания за установяване постигането на държавните образователни стандарти за учебното съдържание по учебен предмет за завършен етап от степента на образование или на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии за един или повече класове;

/3/ Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.

/4/ Текущите изпитвания са устни, писмени и практически.

/5/ Изпитите са:

1.           Приравнителни;

2.           За определяне на срочна оценка или на годишна оценка по учебен предмет;

3.           За промяна на оценката;

4.           За установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;

5.           За установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка за определен етап от степента на образование и/или с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия;

6.           Държавни зрелостни.

/6/ В зависимост от оценяващия оценяването може да е:

1.           Вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител;

2.           Външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител.

 

Член 47. /1/ До три седмици в началото на учебната година се установява и оценява входното равнище на учениците.

/2/ В края Х клас се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка. Учениците полагат задължително изпити по български език и литература и математика и по желание – по чужд език и информатика и нформационни технологии.

/3/ Оценката съдържа качествен и количествен показател.

1.           Оценките, които може да се поставят, са „отличен (6)“, „много добър (5)“, „добър (4)“, „среден (3)“, „слаб (2)“.

2.           В случаите когато количественият показател не се определя като цяло число, качественият показател се определя при условията на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците;

3.           Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по т. 1;

4.           Оценките от националното външно оценяване  в края на Х клас, както и от държавните зрелостни изпити и от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация може да се изразяват само с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценките по т. 1.

Член 48. /1/ Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през втория учебен срок.

/2/ В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява входното равнище на учениците по учебни предмети или модули, които са изучавали през предходната учебна година в задължителните учебни часове.

/3/ Когато текущите изпитвания се осъществяват въз основа на проект, представянето на проекта може да е в устна, в писмена и/или в практическа форма.

/4/ Класни работи:

1.           Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок;

2.           Класна работа се провежда по: български език и литература и по математика – в прогимназиалния етап и в двата етапа на средната степен на образование; по чужди езици – в двата етапа на средната степен на образование;

3.           Класната работа по математика при обучение за придобиване на общообразователна подготовка се провежда за един учебен час.

4.           Класната работа по български език и литература и по чужд език при обучение за придобиване на общообразователна и на профилирана подготовка и класната работа по математика при обучение за придобиване на профилирана подготовка се провежда в два слети учебни часа.

5.           Времето за провеждане на класната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с интелектуални затруднения, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде удължено, ако това е определено с плана за подкрепа на ученика.

6.           Класна работа по чужди езици може да не се провежда за ученици с увреден слух по преценка на оценяващия учител.

 

Член 49. /1/ Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е:

1.           Две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с до два учебни часа седмично;

2.           Три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично;

3.           Четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично.

4.           В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 не се включва текущото изпитване по чл. 11, ал. 2. от Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

5.           По учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ и по „Учебна практика“ – три оценки от практически изпитвания.

/2/ Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок за ученици с нарушена моторика на горните крайници вследствие на детска церебрална парализа, физически увреждания и/или малформации е:

1.           За учебен предмет, който по учебен план се изучава с три и повече учебни часове седмично – четири оценки от устни изпитвания;

2.           За учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа седмично – три оценки от устни изпитвания.

 

Член 50. /1/ Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой от учебните предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка е „слаб /2/“.

/2/ Поправителните изпити по ал. 1 се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

/3/ Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.

/4/ Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

/5/ Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 4, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

/6/ Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка „слаб (2.00)“ по учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал. 4.

/7/ Учениците от ХІІ клас провеждат поправителната сесия до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната година по ред определен със заповед на Директора.

 

Член 51. / 1 / Изпитите за промяна на годишна оценка и изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХII клас.

/2/ Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

/3/ Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.

/4/ Изпитите по ал. 1 се полагат по ред, определен със заповед на директора на училището.

/5/ Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка по ал. 1 е крайна. Когато получената оценка е „слаб (2.00)“, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 41, ал. 3 – 6.

Член 52 /1/ Изпити за определяне на срочна оценка се полагат от:

1.           Ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен предмет;

/2/ Изпитите за определяне на срочна оценка се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок.

 

РАЗДЕЛ V

СЛУЖИТЕЛИ

Член 53. /1/ Служители са всички непедагогически кадри, работещи в Гимназията с подписани трудови договори.

Член 54. Служителите в Гимназията са длъжни да:

1.                         Спазват разпорежданията фиксирани в този Правилник, в Закона за предучилищното и училищното образование, в Правилника за неговото приложение, Кодекса на труда и Етичния кодекс за поведението на учителите и служителите в ПГЕБ;

2.                         Полагат грижи за опазване собствеността на Гимназията  и нейното разширяване;

3.                         Спазват и разширяват традициите на ПГЕБ”Проф. д-р Асен Златаров”;

4.                         Отговарят за материалните ценности регистрирани в техните картони.

Член 55. Служителите в ПГЕБ ”Проф. д-р Асен Златаров” имат право да:

1.                     Ползват всички права, определени от Кодекса на труда;

2.                     Ползват всички права, даващи им определени предимства, като служители към МОН;

3.                     Се сдружават в професионални организации, които защитават техните интереси;

4.                     Ползват материалната база и социалните придобивки, осигурявани от Гимназията , на равноправна основа с учителите;

5.                     Дават предложения и мнения пред ръководството по отношение на управлението и организирането на цялостната му дейност

6.                     Да избират и бъдат избирани в колективните изборни органи на Гимназията.

 

РАЗДЕЛ VІ

РОДИТЕЛИ

Член 56. /1/ Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.

1.           Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция;

2.           Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.

/2/ Родителите имат следните права:

3.           Периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването им към общността;

4.           Да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

5.           Да се запознаят с училищния учебен план.

6.           Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на  ученика;

7.           Най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им;

8.           Да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;

9.           Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището и центъра за подкрепа за личностно развитие;

10.      Искане за издаване на индивидуален административен  акт  (жалби или сигнали от страна на граждани и трети лица), се подава писмено или устно, съгласно чл. 29 от АПК.

/3/ Родителите имат следните задължения:

1.           Да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика;

2.           Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им  в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;

3.           Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището, като го спазват и съдействат за спазването му от страна на  ученика;

4.           Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;

5.           Да участват в родителските срещи;

6.           Да се явяват в училището след покана от учител, Директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

7.           Да уведомяват класния ръководител и ръководството на училището за възникнала ситуация, свързана с Коронавирус: контакти, наличие на симптоми, положителен тест и др. , и при наличие на някое от изброените  да подсигурят извинителна бележка от личен лекар, а ученикът да остане под карантина.

8.      Да осигуряват маски за своите деца и да носят финансова отговорност, ако Училището бъде санкционирано поради това, че тяхното дете не носи маска в определените с този Правилник места.

 

ГЛАВА IV

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Чл. 57. /1/ С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяко училище се създава обществен съвет.

/2/ Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на  училището и за граждански контрол на управлението му.

Чл. 58. /1/ Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на ученици от съответната институция. В състава на обществения съвет на училище, което извършва обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва и представител на работодателите.

/2/ Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от Директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

/3/ Представителите на работодателите се определят от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.

/4/ Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

/5/ Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл. 59. /1/ Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

/2/ С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление.

/3/ С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата участва и представител на настоятелството.

/4/ В заседанията на обществения съвет, които могат да бъдат провеждани и в електронна среда, могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

 

Чл. 60. /1/ Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

/2/ Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

/3/ При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл. 61. /1/ Общественият съвет в училището:

9.           Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2.           Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО и по чл. 10, ал.1, т. 8 и 9 от ПУДГ и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3.           Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата;

4.           Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет;

5.           Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

6.           Съгласува училищния учебен план;

7.           Участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8.           Съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците и учебните комплекти;

9.           Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10.      Дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО;

11.      Участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.

/2/ При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

 

Чл. 62. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.

 

Глава V

НАСТОЯТЕЛСТВА

Чл.63 /1/ Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция.

/2/ Към всяко училище, детска градина или център за подкрепа за личностно развитие може да се създава само едно настоятелство.

/3/ Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

 

Чл. 64. /1/ Настоятелството се учредява по инициатива на Директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие или на родители, учители или общественици.

/2/ Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

 

Чл. 65. /1/ Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

/2/ Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.

/3/ Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

 

Чл. 66. /1/ За постигане на целите си настоятелствата:

1.           Съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие и контролират целесъобразното им разходване;

2.           Подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;

3.           Съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;

4.           Организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

5.           Организират обществеността за подпомагане на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;

6.           Сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование

 

Глава VІ

ОРГАНИЗИРАНИ ПОСЕЩЕНИЯ

 

 

Чл. 67. /1/ Редът и начинът на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и мероприятия в обществени, културни и научни институции се осъществява по определения ред: информирано писмено съгласие на родител / в 7-дневен срок преди организираното мероприятие/, провеждане на инструктаж от ръководителя на групата, списък на учениците и заповед на Директора. Провеждането на организирани  посещения  се осъществява при спазване на здравните изисквания в условия на пандемия.

/2/ Провеждането на организирани  посещения  се контролира от Директора.

/3/ Получаването и съхранението на информираното писмено съгласие от родителите си извършва в канцеларията на гимназията / класьор ученици/

/4/ Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия,

организирани от други институции и провеждани в населеното място на

училището, се разрешават от Директора на училището по реда и начина,

определени в ал. 1 и 2.