24.06.2021

Правилници, наредби, стратегии, планове, правила, мерки, дейности

  1. Етичен кодекс на училищната общност В ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ЗПУО, чл. 175, ал.3
  2. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, СОФИЯ 2021 – 2025 година – ЗПУО, чл. 263, ал 3
  3. УЧИЛИЩНА СТРАТЕГИЯ за превенция на отпадането от училище 2022 – 2023 година
  4. Програма за превенция на отпадането от училище
  5. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ЗПУО, чл. 263, ал 3  
  6. Училищен учебен план за учебната 2022-23 година
  7. Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата  на ПГЕБ (ПЛАН ЗА РАБОТА  НА ПГЕБ през учебната 2022 – 2023 година в условията на СOVID- 19)
  8. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И  ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИВ ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 2022/2023 г. 
  9. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА
  10. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  2022/2023 г.
  11. Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2022 – 2023 г.
  12. План за квалификационна дейност на служителите В ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
  13. Мерки за повишаване качеството на образование В ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
  14. Правила за сигурност и безопасност на  учениците в интернет, В ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА