24.06.2021

Нормативни документи

Правилници, наредби, стратегии, планове, правила, мерки, дейности

 1. Етичен кодекс на училищната общност В ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ЗПУО, чл. 175, ал.3
 2. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, СОФИЯ 2021 – 2025 година – ЗПУО, чл. 263, ал 3
 3. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА на ПГЕБ ”ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.
 4. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020 ГОДИНА
 5. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА – ЗПУО, чл. 263, ал 3
 6. Училищен учебен план за учебната 2022-23 година– ЗПУО, чл. 263, ал. 3
 7. Форми на обучение – ЗПУО, чл.263, ал. 3
 8. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА
 9. План за квалификационната дейност на служителите В ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
 10. Мерки за повишаване качеството на образование В ПГЕБ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
 11. Програма за превенция на ранното напускане на училище 2022 – 2023 година
 12. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И  ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИВ ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ 2022/2023 г.
 13. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  2022/2023 г.
 14. Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за учебната 2022 – 2023 г.
 15. Дневно разписание на училището за 1 срок за учебната 2022-23 година  – Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, чл. 10
 16. График за консултиране по учебни предмети за 1 срок на учебната 2022-23 година
 17. Правила за поведение на учениците в училищната мрежа и интернет
 18. Бюджет 2022