Квалификационен курс на учителите от ПГЕБ

На 17 и 18.06.2022 г. в град Банско, хотел „Регнум“ ще се проведе  квалификационен курс на учителите от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София. Тема на обучението –  „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според уредбата на ЗПУО“, одобрена със Заповед № РД-09-649/ 23.01.2017 година на МОН, вписана в Регистъра на програмите към МОН с УИН 62759027 . Общ хорариум – 16 часа – 8 часа присъствено обучение. Обучител: адв. Янко Янков. Изпълнител на обучението е „Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти” ООД.

Програма на обучението:

Programa Na Obuchenieto