Поправителна сесия от 01. 07. 2021г. до 15. 07. 2021г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г.

Г Р А Ф И К

За провеждане на поправителна изпитна сесия  /от 01. 07. 2021г. до 15. 07. 2021г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021г. и приравнителни изпити за формиране на срочна оценка на:

Карина Кирилова Бонева / 11 и 12. кл./- ТФПКП; СФО11 клас – аналитична химия; 12 клас – български език и литература, математика, свят и личност, физическо възпитание и спорт, чужд език по професията-английски, технология на специалността, автоматизация на производството, технология на специалността-практика, автоматизация на производството-практика, производствена практика, ЗИП-органична химия, ЗИП български език и литература.

Калоян Димитров Ганев / 11.кл./ – ТХФП; СФО : процеси и апарати, аналитична химия, химия и структура на растителните материали, процеси и апарати-практика, аналитична химия – практика, РПП- микробиолотия.

Приравнителни

За 9. Клас: неорганична химия, органична химия, физикохимия, РПП-неорганична химия.

За 10. Клас: органична химия, РПП органична химия.

Любов Асенова Дановска / 8.кл./- ТМКХП; СФО: информационни технологии, география и икономика, философия, физика и астрономия, предприемачество.

Люба Кирилова Атанасова /9.кл./-ЕООС;  ДФО

Приравнителни изпити за формиране на срочна оценка  9. клас: изобразително изкуство, неорганична химия.

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Български език и литература

 

01.07.2021г.

– от 9:30

– в  25 кабинет

1. Таня Тотева-ФА

2. Богдана Лозанова-ИЦ

 

Председател: Искра Врабевска

Член: Лора Арнаудова

 

30.06.2021г.

 

Хранилище на преподавателите по БЕЛ

 

07.07.2021г.

ЗДУД

Органична химия

/9кл./

01.07.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Таня Тотева-ФА

2. Богдана Лозанова-ИЦ

 

Председател: Петя Атанасова

Член:   инж. Илка Вардарова

30.06.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 07.07.2021г.

ЗДУД

 

 

Неорганична химия

 

05.07.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Елена Стоянова-ХООС

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Силвия Цолова

02.07.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 08.07.2021г.

ЗДУД

География и икономика

 

05.07.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Елена Стоянова-ХООС

Председател: Денислав Тодоров

Член: Петър Петрунов

02.07.2021г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 08.07.2021г.

ЗДУД

Автоматизация на производството 05.07.2021г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Елена Стоянова-ХООС

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Илка Вардарова

02.07.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 08.07.2021г.

ЗДУД

Автоматизация на производството-практика

 

05.07.2021г.

– от 13:00

–  в  лаборатория № 5

практически Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Илка Вардарова

02.07.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 08.07.2021г.

ЗДУД

Изобразително изкуство

 

05.07.2021г.

– от 13:00

– в  25 кабинет

1.Силвия Методиева-НЕ

2.   Елена Стоянова-ХООС

Председател:  Александър Рошкев

Член:  Анна Стойчева

02.07.2021г Хранилище на преподавателите по изкуства 08.07.2021г.

ЗДУД

Философия

 

06.07.2021г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Денислав Тодоров-ГИ

2.  Искра Врабевска-БЕЛ

Председател:  Богдана Лозанова

Член:   Крум Златков

05.07.2021г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 09.07.2021г.

ЗДУД

Физикохимия

 

06.07.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Денислав Тодоров-ГИ

2.  Искра Врабевска-БЕЛ

Председател:  инж.Емилия Николова

Член:  инж.Силвия Цолова

 

05.07.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 09.07.2021г.

ЗДУД

ЗИП органична химия

 

06.07.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Денислав Тодоров-ГИ

2.  Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: инж.Милена Мартинова

Член: инж. Илка Вардарова

05.07.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 09.07.2021г.

ЗДУД

Информационни технологии

 

07.07.2021г.

– от 09:30

– в компютърен кабинет

 

практически

Председател: Искрена Иванова

Член: Иваничка Живкова

06.07.2021г. Хранилище на преподавателите по математика 12.07.2021г.
Химия и структура на растителните материали 07.07.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Петър Петрунов-ГИ

2. Антония Илиева-БЗО

Председател: инж.Милена Мартинова

Член: д-р Филис Ботева

06.07.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 12.07.2021г.
Технология на специалността 07.07.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Петър Петрунов-ГИ

2. Антония Илиева-БЗО

Председател: инж. Илка Вардарова

Член:     инж.Милена Мартинова

06.07.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 12.07.2021г.
Технология на специалносттапрактика

 

07.07.2021г.

– от 13:00

– в   лаборатория № 4

практически Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:    инж.Милена Мартинова

06.07.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 12.07.2021г
ЗИП български език и литература

 

08.07.2021г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Десислава Бачева-АЕ

2.  Крум Златков-ИЦ

  Председател: Искра Врабевска

Член: Христиана Цветанова-БЕЛ

07.07.2021г Хранилище на преподавателите по БЕЛ 13.07.2021г.

ЗДУД

 

Физика и астрономия

 

08.07.2021г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Десислава Бачева-АЕ

2.  Крум Златков-ИЦ

Председател: Таня Тотева

Член: Вяра Йорданова

07.07.2021г Хранилище на преподавателите по природни науки 13.07.2021г.

ЗДУД

 

Аналитична химия и инструментални методи

 

08.07.2021г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Десислава Бачева-АЕ

2.  Крум Златков-ИЦ

Председател: д.р. Филис Ботева

Член:   инж.Милена Мартинова

07.07.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2021г.

ЗДУД

 

Аналитична химия и инструментални методи- практика

 

08.07.2021г.

– от 13:00

–  в   лаборатория № 4

Практически Председател: д.р. Филис Ботева

Член:   инж.Милена Мартинова

07.07.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 13.07.2021г.

ЗДУД

 

Чужд език по професията-английски 09.07.2021г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Вяра Йорданова-М

2.Наталия Николова-ФВС

 

Председател: Василка Цонкова

Член: Десислава Бачева

08.07.2021г. Хранилище на преподавателите по английски език 13.07.2021г.

ЗДУД

РПП Неорганична химия

 

09.07.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

 1. Вяра Йорданова-М

2.Наталия Николова-ФВС

 

Председател: Петя Атанасова

Член: инж. Силвия Цолова

08.07.2021г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 13.07.2021г.

ЗДУД

 

Физическо възпитание и спорт

 

09.07.2021г.

– от 13:00

– във физкултурния салон

 

практически

 

Председател: Ивайло Константинов

Член: Наталия Николова

08.07.2021г физкултурния салон 13.07.2021г.

ЗДУД

 

Математика

 

 

12.07.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Георги Ванчев-АЕ

2.Искрена Иванова-ИТ

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Вяра Йорданова

09.07.2021г Хранилище на преподавателите по математика 14.07.2021г.

ЗДУД

 

Органична химия-

/10кл./

12.07.2021г.

– от 09:30

–  в  25 кабинет

1. Георги Ванчев-АЕ

2.Искрена Иванова-ИТ

Председател: Петя Атанасова

Член: инж. Илка Вардарова

09.07.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 14.07.2021г.

ЗДУД

 

Предприемачество

 

12.07.2021г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

  1. Георги Ванчев-АЕ

2.Искрена Иванова-ИТ

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

09.07.2021г Хранилище на преподавателите по обществени науки 14.07.2021г.

ЗДУД

 

РПП органична химия 12.07.2021г.

– от 13:00

–  в  25 кабинет

1. Георги Ванчев-АЕ

2.Искрена Иванова-ИТ

Председател: Петя Атанасова

Член: инж.Милена Мартинова

09.07.2021г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 14.07.2021г.

ЗДУД

 

Процеси и апарати 13.07.2021г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1.Снежана Костова-БЗО

2.   Христиана Цветанова-БЕЛ

Председател: инж. Илка Вардарова

Член: инж. Емилия Николова

12.07.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 14.07.2021г.

ЗДУД

 

Процеси и апарати – практика 13.07.2021г.

– от 13:30

– в  лаборатория № 4

Практически Председател:инж. Илка Вардарова

Член: инж. Емилия Николова

12.07.2021г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 14.07.2021г.

ЗДУД

 

Свят и личност 13.07.2021г.

– от 09:30

– в  25

кабинет

1.Снежана Костова-БЗО

2.   Христиана Цветанова-БЕЛ

Председател: Петър Петрунов

Член:  Денислав Тодоров

12.07.2021г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 14.07.2021г.

ЗДУД

 

РПП-Микробиология

 

14.07.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.  Анита Каримова-АЕ

2. Ивайло Константинов-ФВС

Председател: Антония Илиева

Член: инж. Наталия Вълчева

13.07.2021 Хранилище на преподавателите по природни науки 14.07.2021г.

ЗДУД

 

Производствена практика

 

14.07.2021г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.  Анита Каримова-АЕ

2. Ивайло Константинов-ФВС

Председател:инж. Илка Вардарова

Член:   инж.Милена Мартинова

13.07.2021 Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 14.07.2021г.

ЗДУД