Ученици от ПГЕБ „Проф. Д-р Асен Златаров” участваха в информационно събитие – информационен ден по проект на ОПОС

Учениците имаха възможността да се запознаят с разработените по проекта методики за мониторинг на бозайници.

В рамките на проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” бе организиран и проведен информационен ден, този път за ученици от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. София.

Ученици от ПГЕБ „Проф. Д-р Асен Златаров” участваха в информационно събитие – информационен ден по проект на ОПОСУчениците имаха възможността да се запознаят с разработените по проекта методики за мониторинг на бозайници и методи за събиране на проби за генетичен анализ от дива котка, рис, кафява мечка и вълк. Бяха направени демонстрации по прилагането им на терен.

Информационният ден се състоя в района на с. Рудаци, където екип на „Обединение за дейности в дивата природа“ и обединение „Аква–Балкани“, изпълнители по проекта,  представи методиките за мониторинг на бозайници.

Проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза”, ” е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013г. Бенефициент е Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите. Основна цел на проекта е проучване и оценка на състоянието на видове и техните местообитания които са обекти на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).