Съобщение относно потенциално замърсяване на въздуха с критични стойности на 20.12.2018 г. и 21.12.2018г.

Ръководството на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ уведомява всички родители, че във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция с вх.№РУО1 32153/08.12.2018 г. и във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 20.12.2018 г. и 21.12.2018г., особено в часовете 09:30 – 11:30 ч., са предприети мерки и действия , съгласно предписание на Директора на СРЗИ с писма с изх.№РУО1-30763/05.12.2018 г., изх.№РУО1-31062/07.12.2018 г.

На основание заповед № РД09-3946/19.12.2018 г. на Министъра на образованието и науката учениците, които страдат от доказани хронични белодробни заболявания, може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла на чл.10, ал.1от Наредба № 5 за предучилищното образование, съответно на чл.62, ал. 1, т.1 от Наредбата за приобщаващото образование за дните 20.12.2018 г. и 21.12.2018 г. За целта родителят уведомява класния ръководител на ученика в телефонен разговор, по имейл или по друг подходящ начин.

Отсъствията за горепосочените дати се считат по уважителни причини, ако хроничните белодробни заболявания са вписани в личната амбулаторна карта на ученика, представена в училището или ако бъде представен друг медицински документ, доказващ хронично белодробно заболяване, издаден от общопрактикуващ лекар.