ПРОЦЕДУРА за подбор на служител на длъжност „Образователен медиатор“

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ  И БИОТЕХНОЛОГИИ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- ГР.СОФИЯ

ПРОЦЕДУРА за подбор на служител на длъжност „Образователен медиатор“

ПГЕБ ,,Проф. Д-р Асен Златаров“, чрез Министерството на образованието и науката – Конкретен бенeфициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, обявява процедура за подбор на лица за длъжността „Образователен медиатор“ . Процедурата се извършва в два етапа:

 1. По документи – срок за подаване от кандидатите – до 12.01.2023 год.
 2. Чрез събеседване с одобрените кандидати– на 13.01.2023 г. от 10:30 ч.

Брой на обявените свободни позиции:

 1. „Образователен медиатор“ – 1 лице

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
 2. Образование: основно/средно/висше образование
 3. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище. Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
 4. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 5. Необходими лични качества:

– лоялност към институцията;

– дискретност;

– умения за работа в екип;

– умения за общуване;

– способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

– умения за мотивация;

– умения за управление на конфликти;

– способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

– умения за разпределяне на времето.

 1. Професионален опит: не се изисква
 2. Допълнителна квалификация/обучение:

–   компютърна грамотност

 1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

III. ПРЕКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Общи:

1.1   Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.

1.2    Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците

 1. Продължителност на осигурената заетост:

Одобреният кандидат, за заемане на длъжността „Образователен медиатор“  сключва трудов договор с директора на училището на непълен работен ден – 4 часа.

Необходими документи за участие в подбора:

 1. Заявление
 2. Автобиография
 3. Копие на документи за завършено образование

Документите се подават в канцеларията на училището всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа или на електронната поща на гимназията