ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участва активно по Проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех” и през учебната 2020/2021 година.

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участва активно по Проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех” и през учебната 2020/2021 година.

Основните цели на проекта са насочени:

 1. Да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех;
 2. Да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти за оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на ключови компетентности;
 3. Да се използват възможностите на кариерното ориентиране за подкрепа на ученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, с оглед бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 4. Да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците в училище;
 5. Да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи.

За  реализиране на тези цели в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София се проведе анкетно проучване между учениците и се приложи разработен инстументариум по учебни предмети. Резултатите показаха желание и необходимост от включване на учениците в групово допълнително обучение по предмети. Участие през учебната 2020/2021 г. ще вземат 8 учители и 100 ученици от VIII – XII клас. Създадени са 9 групи по извънкласни дейности – 5 за допълнителни обучения по предмети и 4 групи за занимания по интереси, които вече започнаха своите дейности.

Групи за допълнително обучение по:

 1. Английски език – две групи с ръководител Веселка Николова
 2. Български език и литература – I ДЗИ  с ръководител Искра Врабевска
 3. Немски език  – II ДЗИ   с ръководител Силвия Методиева
 4. История и цивилизации с  ръководител д-р Крум Златков

Групи за занимания по интереси:

 1. ,,Дигитална академия” с ръководител Искрена Иванова
 2. ,,Занимателна химия – учи лесно и забавно” с ръководител инж. Силвия Цолова
 3. ,,Математика – искам и мога” с ръководител Иваничка Живкова

,,Уча, творя и моделирам” с ръководител инж. Филис Ботева