ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19

1. Спазване на общите здравни мерки.
2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).
Носенето на маска или шлем е задължително:
• в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища,
коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека и бюфет
(освен при хранене) – за всички ученици;
• Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание, но е препоръчително.
Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила
общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между
паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.
• Маските за учениците се осигуряват от тях, респ. техните родители. Училището осигуряват маски само в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите – маски или шлемове.
• Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата;
• Преди поставяне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце;
• защитната маска се сваля, като се хващат връзките и се избягва докосването на предната част;
• След сваляне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце;
• Защитната маска за еднократна употреба се изхвърля веднага след сваляне, в определените за целта кошчета;
• Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни;
3. Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция помежду си при движение в коридорите, посещение на санитарните помещения (влизат само по двама, по един във всяка клетка) и по време на междучасията;
4. Да не споделят общи предмети или храна;
5. Да спазват необходимата дистанция в лавката по време на хранене;
6. При евентуално неразположение да уведомят своевременно учител, медицинското лице или родител (ако неразположението е усетено в домашна среда);
7. Стриктно спазване на лична хигиена.
Старателно измиване на ръцете:
– когато са видимо замърсени;
– след кихане или кашляне;
– преди, по време и след приготвяне на храна;
– преди хранене;
– след ползване на тоалетна;
– при непосредствен контакт с неразположен ученик или учител.
Ръцете се мият 20 секунди със сапун.
При невъзможност за измиване , се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите;
Ръцете се оставят да изсъхнат след необходимото време за контакт за обработване на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.