Заявление до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни

Указателен текст!

В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

Zaiavlenie Otsystvie Uchenik 7 Dni Pgeb